AREAs årsmöte hölls förra veckan, 23-24 maj, i Belfast. SKVP var på plats.

2024-05-27

AREAs  årsmöte samt möten i de olika arbetsgrupperna hölls förra veckan, 23-24 maj, i Belfast. Viktor Ölén och Johan Landé deltog från SKVP.

Många av diskussionerna rörde sig såklart kring f-gasförordningen och hur de kommande genomförandeakterna till denna bäst ska utformas och implementeras, något där AREA är drivande i mot EU kommissionen. Från att framför allt de nordiska länderna drivit på för en snabb övergång mot naturliga köldmedier och länderna i södra Europa bromsat, fanns det nu, när förordningen är antagen, en större samsyn att det är dags att kavla upp armarna och lösa de praktiska problem som övergången innebär. Ett stort arbete för att forma europeiska standarder och ta fram grunden för utbildningar och vägledningar för att underlätta övergången till naturliga köldmedium ligger nu framför AREA. Genom att göra detta på europeisk nivå minskar dock arbetet som behöver utföras i varje medlemsstat och hela Europa kan dra nytta av arbetet.    

Rumänien antogs som ny medlem. De berättade om sitt arbeta med att stävja den illegala handeln av f-gaser. Rumänien är en av de största inkörsportarna för illegalt köldmedium. Därmed finns det en stor potential att minska smugglingen genom att arbeta tillsammans med de rumänska myndigheterna och öka förståelsen för den stora klimatpåverkan som smugglingen innebär. 

Coen Van de Sande från Holland återvaldes till president för AREA de kommande två åren. Han berättade att han även denna period siktar på att driva AREAs frågor mot olika parter i första hand i AREAs namn, vilket visats sig väldigt lyckosamt, inte minst i arbetet med att få med krav på certifiering för naturliga köldmedier i f-gasförordningen.   

Läs mer om AREA här

Gruppbild av delgatana: