Äntligen är den på väg till dig - Allmän del 2 av Svensk Kylnorm

2014-10-22

Lång tid har det tagit, men det har också lagts ner mycket arbete på att den ska bli så bra som möjligt. Allmän del 2 är helt omarbetad och vi har dessutom förnyat omslaget i en snyggare layout. Följande förord beskriver vad som har gjorts när det gäller innehåll och kapitelindelning.

”Denna del 2 av Svensk Kylnorm innehåller avsnitt som berör konstruktion och tillverkning av kyl- och värmepumpsystem. Hela del 2 är i denna utgåva omarbetad, och innehållet har anpassats bland annat till de krav som ges i den "Europeiska kylstandarden" SS-EN 378 med tillhörande understandarder. Svensk Kylnorm ger även kompletterande svenska anvisningar utifrån krav i andra SSEN-standarder. Detta gör att det inte ska finnas några motstridiga uppgifter mellan denna del 2 av Svensk Kylnorm och den europeiska kylstandarden SSEN 378 vad avser importerade aggregat. För platsbyggda anläggningar finns dock svenska kravställningar i Svensk Kylnorm vilka inte anges i SS-EN 378. Stor vikt har lagts vid att för beräkningar till största delen kunna använda de formler från tidigare utgåvor av Svensk Kylnorm vilka branschen är van att använda sedan tidigare. Formlerna i denna del 2 av Svensk Kylnorm ser därför inte ut som formlerna i den europeiska standarden SS-EN 13136 (Beräkningsmetoder), men de leder till samma slutresultat. Numreringen av textavsnitten har ändrats i denna del 2 så att första siffran i nummerkoden, vilken i tidigare utgåvor indikerade vilken allmän del som texten stod i, nu har tagits bort. Detta gör det lättare att orientera sig mellan avsnitten, men kräver att det vid hänvisning till ett visst textavsnitt alltid måste anges att avsnittet finns i del 2”