Köldmedier

Köldmedium är den substans som i kyl- och värmepumpar används för att för att flytta energi från en varm källa till en kall och vice versa. Värmeutbytet sker i två olika värmeväxlare, i förångaren övergår köldmediet från flytande till gasform under lågt tryck och därmed vid låga temperaturer. I kondensorn, den andra värmeväxlaren, har kompressorn höjt trycket och därmed temperaturen på köldmediet och i denna kondenseras köldmediet från gas tillbaka till vätska. Vid dessa fasförändringar av köldmediet, vätska till gas och gas till vätska, flyttas energi till den kalla sidan (förångaren) från det som ska kylas till exempel en kyl eller frys, för att därefter vid aggregatets varma sida (kondensorn) växlas över från köldmediet till en värmebärare (en vätska) som i sin tur kan användas för rumsuppvärmning, tappvarmvatten etc. 

Köldmedium behöver ha lämpliga fysikaliska storheter för den applikation de ska användas till. Några av dessa är trycket vid önskade förångningstemperaturer, alltså den temperatur då mediet övergår mellan vätska och gas; ångbildningsvärmen det vill säga den mäng energi som åtgår för fasförändringen för att bara nämna några. Andra viktiga parametrar vid val av köldmedium är deras miljö- och växthuspåverkan och därmed pris och tillgänglighet framöver, giftighet och brännbarhet.