bulb_1270x340

Svensk Kylnorm

På denna sida kommer frågor och svar att läggas in, relaterade till Svensk Kylnorm eller till lagstiftningskrav. Frågebanken kommer byggas upp successivt och innehålla svaren på de vanligaste frågeställningarna som ställs till kansliet.

Du får givetvis gärna ställa frågor kring f-gasförordningen, Svensk Kylnorm eller andra branschrelaterade områden. Skicka dem till info@skvp.se så ska vi försöka svarar på dem både så snart vi kan.

Nej. Köldmedieförordningen ersattes 1 januari 2017 med två nya förorningar. Dels med svenska f-gasförordningen (SFS 2016:1128) och dels med SFS 2016:1129, som reglerar de ozonnedbrytande ämnena. Båda dessa är nationell lagstiftning som kompletterar den europeiska lagstiftningen.

Tyngdpunkten på förändringarna är kraven på certifieringen av företag som arbetar med mobil kyla som tidigare varit undantagna.

I övrigt är det främst övergången till gräns på 14 ton CO2e vid föranmälan och årsrapportering till kommunen som innebär de största förändringarna.

Vi rekommender att man besöker Incerts hemsida på följande länk http://www.incert.se. Man får då garanterat de senaste uppdaterade ansökningshandlingarna och annan relevant information.

Incert utför företagsbesök men det är ingen tillsyn på det sätt som fanns under ackrediteringens (SWEDAC) tid utan mer en kontroll och ett stöd för företagen att man uppfyller de krav som ställs på certifierade företag.

Båda gäller i fem år och därefter görs en förnyad ansöka till Incert. För att ett personcertifikat ska vara giltigt (aktivt) ska ett intyg om årlig intyg om yrkesaktivitet skickas in till Incert. Årligt intyg är ett krav då certifieringen sker under ackreditering av SWEDAC.

Det finns en möjlighet att under maximalt 2 år jobba under ledning och övervakning av en certifierad person. Detta för att personen som saknar eget certifikat ska få tillräcklig yrkesefarenhet för att själv kunna certifiera sig. Möjligheterna till självständigt arbete utan eget certifikat är dock begränsade varför denna lösning endast bör utnyttjas i undantagsfall under begränsad tid.

Det Praktiska provet kommer att utföras på ett kylaggregat (vars utförande och typ kan variera). Förutsättningen är att en kollega har utför en reparation av aggregatet, och också gjort en tryckprovning av utrustningen (aggregatet är trycksäkert). Aggregatet är tömt på köldmedium och uppgiften blir att genomföra evakuering, fyllning, drifttagning, läcksökning, registerföring, kontroll av driftvärden m.m. Slutligen avslutas det praktiska provet med en tömning av köldmediet. På detta sätt får ett kretslopp där nästa person kan ta vid.
Det teoretiska provet kommer att genomföras som ett helt internetbaserat prov och genomförs i en datorsal. Frågorna slumpas fram och alla som genomför provet kan därför få ett helt unikt prov. Frågorna är i huvudsak flervals- eller kombinationsfrågor. Inga hjälpmedel är tillåtna förutom det hjälpmedel som Incert tar fram och tillhandahåller vid provtilfället. Frågorna är av den arten att man ska kunna svaret utan att bläddra i olika typer av dokumentation m.m. För godkänt krävs ca 70 % rätt.

Dagens ackrediteringsklasser kommer att försvinna och ersättas av nya certifieringsklasser. Varefter nya certifikat utfärdas kommer klasserna att utgå och ersättas av de nya kategorierna. 
   •  Kategori I (motsvaras av gamla klass 3.1/3.2)
   •  Kategori II (motsvaras av gamla klass 2.2)
   •  Kategori III (motsvaras av gamla klass 2.1)
   •  Kategori IV (motsvaras av gamla klass 1)
   •  Kategori V (motsvaras av gamla klass 2.3)