Covid19_2_1270x340

COVID-19

Periodiska läckagekontroller och förnyelse av certifikat

Naturvårdverket (SNV) har publicerat vägledning för hur operatörer och serviceföretag bör agera i händelse av problem med att utföra/rapportera regelbundna läckagekontroller samt vid förnyelse av F-gascertifikat. Vägledningen går att hämta här från Naturvårdsverkets hemsida.

I vägledningen går bland annat läsa att gällande f-gasförordning 2016:1128 eller EU 517/2014 inte ger någon möjlighet till dispens. Istället rekommenderar Naturvårdsverket operatören eller serviceföretaget att i förväg kontakta tillsynsmyndigheten (oftast kommunens Miljö & Hälsoskyddskontor) om en situation uppstår där Covid-19 riskerar påverka uppfyllandet av kraven i f-gasförordningen.

I miljöbalkens 30 kap 2§ om miljösanktionsavgifter, MSA (redovisas i SNV:s rekommendation) anges när det inte kan anses skäligt att ta ut sanktionsavgift. Bland annat anges sjukdom, omständighet som inte kunnat förutses samt att man som operatör/serviceföretag gjort allt i sin makt för att undvika problemet som skäl.

Det är dock alltid tillsynsmyndigheten som i slutändan beslutar om en MSA ska tas ut.

Baserat på ovanstående vägledning samt det som är angivet i miljöbalken rekommenderar Svenska Kyl & Värmepumpföreningen följande:

  • Om ni hindras tillträde till operatörens anläggning i samband med återkommande läcksökning, kontakta snarast tillsynsmyndigheten (kommunens M&H) och upplys om problemet.
     
  • Uppmana er kund (operatören) att göra detsamma. De måste då tydligt motivera varför tillträde ej kan ges.
     
  • Om ni inser att ni kommer få problem med årsrapporteringen för en anläggning (enligt 15§ 2016:1128), kontakta snarast, gärna i förväg, tillsynsmyndigheten (kommunens M&H) och upplys om problemet. Viktigt att ni i samband med detta tydligt anger hur problemet uppstått samt vad ni gjort för att komma tillrätta med bekymret.
     
  • Om personal hos er inte har möjlighet att genomföra certifieringsprov inom avsedd tid, kontakta snarast, gärna i förväg, tillsynsmyndigheten och upplys om problemet. Viktigt att ni i samband med detta tydligt anger hur problemet uppstått samt vad ni gjort för att komma tillrätta med bekymret.

Ni bör vid samtliga kontakter med tillsynsmyndigheterna begära skyndsamt handläggande så både ni som serviceföretag och er kund får klarlagt om MSA kommer tas ut. Beroende på tillsynsmyndighetens svar får ni tillsammans med er kund besluta hur ni därefter bäst löser den uppkomna situationen.

Vart ska man vända sig?

Föreningen har fått frågor kring den vägledning Naturvårdsverket nyligen presenterade och som föreningen kommenterat i nyhetsbrev och medlemsutskick. Frågorna gäller framförallt vart man som företag ska vända sig i det fall personal inte har möjlighet att genomföra certifieringsprov inom avsedd tid.

Generellt är det kommunens Miljö & Hälsoskyddskontor där operatören håller till som är tillsynsmyndighet och utfärdar miljösanktionsavgifter (MSA). Det är alltså dit som operatören/företaget ska vända sig. En kyltekniker som har uppdrag i olika kommuner kan därmed behöva ta flera kontakter. Ett alternativ är att respektive operatör kontaktar kommunen.

Vanligtvis är det alltså kommunerna som är tillsynsmyndighet. För större anläggningar, exempelvis värmepumpar på fjärrvärmeverk, är ibland länsstyrelsen tillsynsmyndighet beroende på om de har annan tillsyn på anläggningen. I dessa fall är det alltså dit man ska vända sig.

Som tidigare meddelats bör ni snarast kontakta, gärna i förväg, tillsynsmyndigheten och upplysa om problemet. Viktigt att ni i samband med detta tydligt anger hur problemet uppstått samt vad ni gjort för att komma tillrätta med bekymret.

Ni bör vid samtliga kontakter med tillsynsmyndigheterna begära skyndsamt handläggande så både ni som serviceföretag och er kund får klarlagt om MSA kommer tas ut. Beroende på tillsynsmyndighetens svar får ni tillsammans med er kund besluta hur ni därefter bäst löser den uppkomna situationen.