Avgifter till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen samt dess servicebolag SKVP Info & Service AB

Gällande från och med 2017-01-01

Förändringar av medlems- och serviceavgifter till förening och servicebolag enligt tabell nedan.
(Beslutade på årsmötet 2016-10-21)

Förändringen består av två delar. Dels en generell höjning av serviceavgiften på 5%, och dels en omfördelning för delar av medlemsavgiften till serviceavgift.

Förklaringar till förändringar:

  • Serviceavgiften är den dominerande intäkten för föreningens kansli där den står för närmare 50% av totala intäkterna. Avgiften har varit oförändrad i två år medan föreningens huvudsakliga kostnader såsom löner, hyror, tryck- och distributionskostnader samt konsultkostnader stigit. En anpassning till aktuellt kostnadsläge är därför angeläget.
     
  • Medlemsavgiften till föreningen ska täcka de faktiska kostnader denna har för framförallt årsmöte, lobbyverksamhet samt administration. Med de avgiftsnivåer som nu föreligger täcks dessa kostnader mer än väl. Samtidigt behövs medlen i servicebolaget för driften av verksamheten. Genom denna överföring av medel från förening till servicebolag minskar medlemsavgiften (som är en icke avdragsgill kostnad) utan att någon momspåverkan uppstår.