Fokus1020x340

Viktig information om årsrapporten för 2016!

2016-12-09

I veckan publicerades den nya svenska f-gasförordningen (SFS 2016:1128) och direkt dök frågan upp om vilken gräns för anläggningens sammanlagda köldmediemängd (10 kg eller 14 ton CO2e) som ska gälla. Eftersom den nya svenska f-gasförordningen träder i kraft 1 januari 2017 och rapporteringen avser kalenderåret 2016, är det gränsen 10kg som gäller även fast rapporten skickas in under första kvartalet 2017.

Det innebär att årsrapporten för 2016 ska utföras på samma sätt som årsrapporten för 2015. Nedan finns en jämförelse av texten i den ”gamla” respektive ”nya” förordningen. 
 
SFS 2007:846
29 § Om det i en stationär anläggning eller i en anläggning på fartyg under någon del av ett kalenderår finns minst 10 kilogram köldmedier i utrustning som omfattas av läckagekontroll enligt artikel 3.2 i EU-förordningen om f-gaser eller enligt 24 §, ska operatören senast den 31 mars året efter det kalenderåret ge in en rapport till tillsynsmyndigheten om den utrustningen.
 
SFS 2016:1128
15 § Den som är operatör ska lämna en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning, i en anläggning på ett fartyg eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och 4.1–4.3 i EU-förordningen om f-gaser. Rapporten ska lämnas in senast den 31 mars året efter kalenderåret och vara undertecknad av operatören eller försedd med dennes elektroniska underskrift.