Diagram1600x340

Värmepumpbranschen går fortsatt mycket starkt

2022-01-19

Under fjärde kvartalet har bristen på komponenter och halvledare slagit igenom och vi kan se en viss nedgång på försäljningen. Nedgången kan till stor del förklaras med bristen på komponenter och bristen på halvledare. Generellt kan man säga att orderingången är fortsatt stark och överstiger leveransförmågan.

De ökande energipriserna och att värmepumpar är en bra investering för att sänka sina energikostnader, leder till ett ökat intresse för lösningar som involverar värmepumpar. Vi ser också från undersökningar under året att andelen värmepumpar som ersätter äldre värmepumpar ökar. Ovanpå det passerade vi under 2021 en milstolpe genom att det nu är ungefär lika vanligt att en värmepump ersätter en värmepump som att en värmepump ersätter direktverkande el eller elpanna. Givet detta finns all anledning att tro att efterfrågan fortsatt kommer vara ökande.

Försäljningen (antal) uppdelad på olika produktslag:

  Q4 Helår
Totalt -3 % 11 %
Luft-vattenvärmepumpar 11 % 21 %
Frånluftsvärmepumpar -7 % 6 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -9 % 7 %


Försäljningen (antal) uppdelad på villa och fastighet, Q4/helår:

  Villa Fastighet
Totalt -3 %/11 % -12 %/ 4 %
Luft-vattenvärmepumpar 11 %/22 %  
Frånluftsvärmepumpar -7 %/ 6 %  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -11 %/ 7 %  


Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.

För ytterligare information: Anders Mårtensson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 08-512 549 63, e-post: anders.martensson@skvp.se