Stapeldiagram1020x340

Vårens konjunkturrapport presenterad

2016-03-30

Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Nedan följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

Konjunkturutveckling 

2015 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till drygt 7 miljarder kronor. Utfallet är en ökning med 7 procent jämfört med 2014. Kommersiella kylinstallationer fick den starkaste tillväxten 2015 med nästan 10 procents volymökning medan komfortkylinstallationsvolymen ökade med 3 procent.

Regional utveckling 

I Stockholms län växte kylinstallationsmarknaden totalt med 15 procent 2015. Tillväxten kan helt tillskrivas ökningen för komfortkyla. I år och nästa år väntas en ökning med ca 3 procent tack vare växande volymer inom kommersiell kyla. 

Under 2015 föll kylvolymen i Västra Götalandsregionen som väntat tillbaka. Det skedde en nedgång för både kommersiell kyla och komfortkyla, men fallet blev kraftigare i den senare sektorn. I år väntas en kraftig positiv rekyl som berör båda sektorerna. Uppgången väntas bestå även 2017, men med avsevärt lägre tillväxtsiffror.

För Skåne innebar utfallet 2015 en nedgång med 17 procent. Utfallet var överraskande negativt och nedgången var kraftigast för kommersiell kyla, som tappade en fjärdedel av 2014 års volym. Det är rimligt att vänta sig att marknaden studsar tillbaka i år. Trots detta väntas totalmarknaden inte klara av att nå 2014 års volym förrän efter 2017. 

I Sydsverige ökade den totala kylmarknaden som väntat. Bakom uppgången ligger en mycket kraftig tillväxt för kommersiell kyla, som med råge matchande nedgången 2014. Efter en sådan kraftig uppgång är det rimligt att tillväxten planar ut de kommande åren. Komfortkyla spås få den starkaste tillväxten av de båda sektorerna.

Mellansveriges kylvolym visade en positiv tillväxttakt i mitten av förra året. Utfallet blev dock ett annat. Totalt beräknas kylvolymen ha backat marginellt med 3 procent. Kommersiell kyla växte svagt medan komfortkyla föll tillbaka med 13 procent. Förväntningarna för den kommande tvåårsperioden är dock att återigen få tillväxt där det är komfortkyla som agerar motor på marknaden i regionen. 

Utvecklingen för total kylmarknad i Norrland följde förväntningarna väl och sammantaget beräknas marknaden ha ökat med ca 35 procent. Det var som väntat den kommersiella sektorn som svarade för uppgången. Efter förra årets tillväxt för kommersiell kyla med 60 procent, spås sektorn falla tillbaka med 30 procent. Totalt under perioden 2016-2017 väntas en negativ marknadsutveckling, men för komfortkylas vidkommande blir utvecklingen troligen svagt positiv.