NYHET_Konjunkturrapport_Var_jogging

Vårens konjunkturrapport presenterad

2015-03-20

Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Nedan följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

Konjunkturutveckling 
2014 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till drygt 6,5 miljarder kronor. Utfallet är en ökning med 5 procent jämfört med 2013. Komfortkyla fick den starkaste tillväxten 2014 med 6 procents volymökning medan kylinstallationsvolymen ökade med 2 procent.
 
Komfortkyla 
Komfortkyla har haft en stark tillväxt under de senaste två åren och den positiva utvecklingen väntas fortsätta, även om takten i ökningen ser ut att dämpas något. Bakom tillväxten ligger investeringsökningar inom kontor, handel, skola och sjukvård tillsammans med en ökad nyproduktion av flerbostadshus. Fortsatta investeringsökningar inom dessa sektorer gynnar komfortkyla, som därför väntas växa med 4-5 procent årligen 2015-2016. 

Kommersiell kyla 
Jämfört med komfortkyla har de kommersiella kylinstallationerna haft en betydligt svagare utveckling de senaste två åren. Detaljhandelns maskininvesteringar föll tillbaka 2014 och en viss återhämtning indikeras i år. Livsmedelshandelns försäljningsvolym steg bara svagt med drygt 1 procent 2013 enligt SCB senaste siffror, där det råder viss eftersläpning. Handelns Utredningsinstitut, HUI, räknar med en tillväxt i detaljhandeln som helhet med 3 procent i år, en viss försvagning jämfört med tillväxten 2014. Totalt väntas installationsvärdet för kommersiell kyla öka med 3 procent per år 2015-2016.

Regional utveckling 
I Stockholms län minskade total kylinstallationsvolym förra året med närmare 8 procent. Utfallet blev inte den positiva rekyl som förväntades. Komfortkyla ökade endast marginellt och kommersiell kyla tappade i volym mot 2013. I år förväntas en fortsatt försiktig utveckling, medan tillväxten väntas ta fart 2016. Det är komfortkyla som väntas ligga bakom tillväxten under den kommande tvåårsperioden. 

Utfallet 2014 för total kylinstallationsvolym i Västra Götaland blev en ökning som hamnade något över prognosen. Tillväxten var lika kraftig inom båda sektorerna. Under den kommande tvåårsperioden väntas den samlade kylvolymen totalt sett ligga kvar på oförändrad nivå. Kommersiell kyla bör dock få en stark tillväxt under 2016. 

I Skåne föll total kylvolym 2014 tillbaka med ett par procent till följd av en minskning av komfortkyla med 8 procent. Utfallet blev sämre än förväntat. Fallande bygginvesteringar inom kontor och handel indikerar en kraftig minskning av kylvolymen 2015 med en återhämtning 2016. Utvecklingen ska ses i ljuset av 2013 års kraftiga uppgång med närmare 30 procent. 

I Sydsverige ökade den samlade kylinstallationsvolymen förra året med drygt 1 procent. Utvecklingen mellan sektorerna skilde sig kraftigt åt. Komfortkylas volymökning med närmare 15 procent kan jämföras med kommersiell kyla, som sjönk med ca 8 procent. De närmaste två åren beräknas komfortkyla totalt sett ligga kring nolltillväxt medan kommersiell kyla kan hämta tillbaka de senaste två årens volymtapp. 
Kylvolymen i Mellansverige minskade endast ett par procent, vilket var bättre än förväntat. I år väntas en negativ rekyl för båda marknadssektorerna följt av en återhämtning 2016.

Utvecklingen för total kylmarknad i Norrland var dramatisk i positiv bemärkelse. Efter 2013 års kraftiga tapp för kommersiell kyla mer än fördubblades volymen 2014 och för den samlade kylvolymen blev ökningen ca 70 procent. Volymerna kan hänföras till två enstaka stora projekt i Umeå, nybyggnad av shoppingcenter och Ikea vid Entré Syd. Både kommersiell kyla som komfortkyla väntas påverkas positivt av projektet även i år och en fortsatt kraftig tillväxt är att vänta. 2016 spås en betydande negativ rekyl när projekten fasas ut.