Vårens konjunkturrapport presenterad

2014-03-26

Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. 

Konjunkturutveckling 
2013 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till totalt 6,1 miljarder kronor. Utfallet innebär en ökning med 3 procent jämfört med 2012, vilket överträffade höstens prognos. Förra året inleddes svagt, men i samband med förra rapporten i september flaggades för en återhämtning. Denna förhoppning infriades tack vare en stark ökning för komfortkyla (+8 procent). Kommersiell kyla höll sig däremot oförändrad mot 2013.

Komfortkyla 
Komfortkyla växte starkt under förra året och utsikterna ser fortsatt goda ut. Bakom ökningen förra året ligger en kraftig tillväxt för flerbostadshusbyggandet. Även ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom kontor, utbildningslokaler och vissa offentliga samlingslokaler tog fart. Detaljhandelns bygginvesteringar minskade däremot väsentligt.

Kommersiell kyla 
Utsikterna för de kommersiella kylinstallationerna såg dystra ut under första halvåret 2013. Under andra halvåret skedde dock en rekyl och utfallet för helåret innebar en oförändrad volym mot 2012.

Regional utveckling 
I Stockholms län minskade total kylinstallationsvolym förra året med drygt 4 procent. Utfallet blev något sämre än prognosen och berodde främst på en minskning för komfortkyla. I år väntas stark tillväxt med närmare 15 procent och både komfortkyla och kommersiell kyla ser ut att växa starkt. 

Utfallet för total kylinstallationsvolym i Västra Götaland blev en minskning med drygt 15 procent mot 2012. Höstprognosen var något mer positiv. Både komfortkyla och kommersiell kyla tappade i volym, vilket också prognosen varnade för. I år väntas en positiv rekyl och 2015 ser tillväxten ut att fortsätta, men i svagare takt.

I Skåne skedde en stark återhämtning under hösten. Årstakten, som pekade på en minskning i förra rapporten i september, förvandlades till en ökning med närmare 30 procent för total kylvolym. Efter en svag ökning i år väntas volymen öka ytterligare 2015 och det är främst kommersiell kyla som ser ut att driva tillväxten. 

I Sydsverige ökade den samlade kylinstallationsvolymen förra året med närmare 3 procent. Marknaden var emellertid splittrad och redovisade en 25-procentig ökning för komfortkyla, medan kommersiell kyla tappade 10 procent i volym. De närmaste två åren väntas kylvolymen hamna på nolltillväxt totalt sett, men med en sämre utveckling för komfortkyla än för kommersiell. 
Höstens prognos för total kylvolym i Mellansverige visade en stark tillväxt och utfallet för helåret bekräftade förväntningarna. Totalt ökade kylinstallationer med 60 procent och både komfortkyla och kommersiell kyla fick del av den starka tillväxten. I år är det därför troligt att vänta sig en negativ rekyl. 

I Norrland sjönk totalvolymen för kyla med 30 procent. Hela minskningen 2013 kan tillskrivas kommersiell kyla, som fick en negativ rekyl på ökningen 2012. I år väntas total kylvolym återhämta sig och ökningen bör hamna kring 10 procent.