Vårens konjunkturrapport presenterad!

2013-03-25

Vårens konjunkturrapport från Industrifakta presenterad!

Industrifakta har släppt vårens konjunkturrapport. I den ges en summering av året som gått samt en blick in i framtiden. Nedan följer en kort sammanfattning av innehållet i rapporten. Den fulla rapporten kan medlemmar i Kyl & Värmepumpföretagen ladda ner från medlemssidorna här på hemsidan.

KONJUNKTURUTVECKLING 
Värdet av den samlade volymen kylinstallationer uppgick till 5,75 miljarder kronor under 2012. Det motsvarar en minskning med 3 procent, jämfört med föregående år. Utfallet var sämre än väntat med hänsyn till den kraftiga tillväxten under första halvåret 2012. Utvecklingen varierade dock mellan komfortkyla och kommersiell kyla

Komfortkyla: Installationerna i sektorn komfortkyla fortsatte i hygglig takt under andra halvåret 2012, vilket resulterade i en 5-procentig tillväxt på årsbasis. Totalvolymen landade på 2,6 miljarder kronor. Utsikterna för 2013 är desto dystrare där prognosen visar en nedgång med 8 procent 2013.
 
Kommersiell kyla: Under andra halvåret 2012 skedde en tydlig inbromsning av de kommersiella kylinstallationerna. Helårsvolymen uppgick till drygt 3,1 miljarder kronor. Det innebär en nedgång med 9 procent, jämfört med föregående år. Den negativa utvecklingen väntas fortsätta 2013 med en volymminskning på ytterligare 2 procent.

REGIONAL UTVECKLING 
2012 var ett år med stora regionala svängningar på kylmarknaden. Det var antingen kraftig uppgång eller brant nedgång som gällde i samtliga regioner, inget där emellan. Ytterligheterna var region Norrland och Mellansverige, där totalvolymen ökade respektive minskade med cirka 50 procent. Den starka tillväxten i region Stockholm dämpades något men ökningen blev ändå 24 procent på årsbasis.

Under 2012 utvecklades Västra Götaland från den näst minsta till den näst största regionen med en tillväxt på 26 procent. I Skåne blev utvecklingen sämre än väntat 2012. Totalvolymen minskade med 17 procent på grund av ett stort tapp inom sektorn kommersiell kyla. I region Norrland ökade de samlade kylinstallationerna med hela 47 procent under 2012. Tillväxten var störst under andra halvåret och omfattade såväl komfortkyla som kommersiell kyla. Den största nedgången 2012 kom alltså i region Mellansverige. En negativ rekyl var visserligen väntad efter den kraftiga tillväxten 2011, men minus 52 procent var sämre än befarat.

MARKNADSMÖJLIGHETER 
I år förväntas framförallt en ökad efterfrågan från industrin, följt av kommunala fastighetsbolag och livsmedelsbutiker. Uppdragsvolymen från privata fastighetsbolag och offentlig sektor växer hyfsat bra. Med undantag från den sistnämnda kundgruppen följer utvecklingen samma mönster 2014. Enligt Konjunkturbarometern från februari räknar detaljhandeln med stigande försäljning de närmaste månaderna, särskilt inom livsmedelshandel och specialiserad butikshandel. Flera indikatorer tyder på att industrikonjunkturen har förbättrats under inledningen av 2013, men återhämtningen är bräcklig. Kylteknikföretagen är övertygade om att det finns mycket kvar att göra inom energieffektivisering. Det gäller inte minst om energipriserna stiger. Det finns även goda utsikter inom marknadssegmenten service/underhåll och värmepumpar. De tekniska trenderna kännetecknas av ökad integration, systemlösningar samt effektivare styr- och reglerutrustning.
 
REKRYTERINGSLÄGET 
Kylteknikföretagens syn på rekryteringsläget är ungefär oförändrad, jämfört med förra rapporten i höstas. Mest anmärkningsvärt är att det har blivit något tuffare att rekrytera montörer. Endast 11 procent av de tillfrågade företagen anser att detta är en enkel uppgift. I kategorierna tjänstemän och ledningspersonal har det skett en liten förskjutning från alternativet ”mycket svårt” till ”ganska svårt”.

HOT OCH RISKER 
Konjunkturen är fortsatt det allvarligaste hotet på kylmarknaden. Däremot har oron för skuldkrisen i Europa avtagit. Det är fler företag som befarar minskat byggande i allmänhet, och minskade investeringar inom industri samt offentlig sektor i synnerhet. Det är särskilt minskat byggande inom industri, kontor och handel och offentlig sektor som får negativt genomslag på totalvolymen 2013.