Diagram1600x340

Vårens konjunkturrapport är här

2021-04-15

Våren konjunkturrapport från Navet Analytics, (före detta Industrifakta) har nyligen släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Nedan följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

Konjunkturutveckling 

Under 2020 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till knappt drygt 9,5 miljarder kronor. Jämfört med samma period 2019 innebar utfallet en minskning med närmare 7 procent. Trots den kraftiga nedgången blev utfallet emellertid 3 procentenheter bättre än vad årstakten under första halvåret indikerade. Nedgången ligger främst inom service och underhåll samt kommersiell kyla. Anledningen stavas som i så många andra fall pandemiåret 2020; Covid-19. Det handlar företrädelsevis om restriktioner och en ökad osäkerhet bland beställarna. Prognosen för innevarande år och nästa år tyder på en återhållsam återhämtning med 3-4 procent per år för kylinstallationer samt för underhåll och service.

Regional utveckling

Den samlade kylvolymen i region Stockholm blev under 2020 totalt närmare 25 procent större jämfört med 2019. Utfallet låg i linje med prognosen från förra rapporten. I år väntas en viss nedgång med 5 procent, vilket innebär att den negativa prognosen för 2021 har dämpats något sedan förra rapporttillfället. Det är komfortkyla som beräknas hålla tillbaka utvecklingen i år och samtidigt vara drivande för återhämtningen 2022.

Utfallet för total kylvolym i Västra Götaland under 2020 blev en minskning med hela 40 procent. Den kraftiga minskningen var väntad och kan helt tillskrivas kommersiell kyla. 2021 beräknas en svag återhämtning med ca 5 procent där kommersiell kyla blir drivande. 2022 spås en starkare tillväxt där både komfortkyla och kommersiell kyla förväntas lyfta totalvolymen med 10-15 procent.

Utfallet för 2020 års totala kylvolym i Skåne blev, med +3 procent, något svagare än prognosen indikerade. Det var kommersiell kyla som svarade för ökningen, medan komfortkyla minskade svagt. Prognosen för 2021 och 2022 tyder på en ryckig utveckling med en ökning med närmare 50 procent i år följt av en 20-procentig rekyl 2022. 

Utfallet för den totala kylvolymen 2020 i Sydsverige blev en minskning med 35 procent, vilket låg helt i linje med prognosen. Emellertid har prognosen för 2021 justerat kraftigt. I stället för en positiv rekyl på förra årets nedgång, väntas kylvolymen ligga kvar på oförändrad nivå. 2022 ger signaler om en viss nedgång med 5-10 procent. Under hela prognosperioden förväntas kommersiell kyla vara den sektor som dämpar utvecklingen.

I Mellansverige sjönk den samlade kylinstallationsvolymen under 2020 med närmare 20 procent. Utfallet låg i linje med prognosen och båda sektorer utvecklades negativt. I år spås en återhämtning med drygt 10 procent, vilket väntas bero på en tillväxt inom komfortkyla. 2022 ser prognosen återigen dyster ut och såväl komfortkyla som kommersiell kyla förväntas tappa volym.

Utfallet för den samlade kylinstallationsvolymen 2020 blev sämre än förväntat i region Norrland. I stället för en svag uppgång minskade volymen med 3 procent. Det var både komfortkyla och kommersiell kyla som låg bakom nedgången. Den negativa utvecklingen riskerar att fortsätta även i år och prognosen har justerats i negativ riktning. Efter en total minskning med 15-20 procent i år beräknas en utplaning 2022. Både komfortkyla och kommersiell kyla spås utvecklas svagt under perioden.

Framtida utveckling

Covid-19 har påverkat oss och efter de negativa effekter den haft när det gäller tillgänglighetsbegränsningar, sjukdom, osäkerhet och framskjutna projekt, väntar sig många kylteknikföretag en återhämtning på bred front under innevarande år och nästa år. Privata bostadsföretag, offentliga beställare och industrin är de kundsektorer som väntas stå i centrum för återhämtningen. Utvecklingen är dock starkt beroende av hur den fortsatta smittspridningen ter sig och hur snabbt vaccineringsprogrammet går fram.

Logga in på medlemssidorna för att ta del av hela konjunkturrapporten.