Svensk Kylnorm – Faktablad 11 – Yrkescertifiering

2013-04-24

I början av mars skickades en uppdatering av Faktablad 11 ut till alla abonnenter av Svensk Kylnorm. Bakgrunden till uppdateringen är att villkoren för diplomeringen har ändrats. Under hösten och våren har ett arbete med att ta fram kurser anpassade för att täcka de viktigaste delarna som ingår i diplomeringen pågått. Detta arbete ska resultera i ett antal färdiga kurspaket som ska vara klara att starta igång efter sommaren. Kravet på praktiskt prov vid diplomeringen har tagits bort av kostnadsmässiga skäl. Det skriftliga provet, där frågor av praktisk art är vanligt förekommande, ska kunna avläggas på ett antal olika orter i landet. Provet är webbaserat och hanteras av Incert.

Målsättning med kurserna.
De diplomerade teknikerkurserna skall alltid föregås av ett diagnostisk test. Testen är självrättande och skall ha som enda uppgift att eleverna själva ska kunna avgöra om de har tillräckliga baskunskaper för att kunna tillgodogöra sig kursen. I det fall kurs kan genomföras på annan ort (helt eller delvis) nära eleven skall så ske. Praktisk övning via dator mot Celcia skall prioriteras för användning. När elev gått kurs skall minst 70 % av efterföljande provuppgifter finnas genomgångna och dokumenterade i kursmaterialet. Övriga provuppgifter kan vara av typ förkunskaper erhållna från Yh-utbildning och praktik. Om inte klara gränssnitt mellan kurserna kan sättas, skall övervägas om det är praktiskt att vissa kurser slås ihop för att minska kurstiden. Erbjudande av utbildning till marknaden ska ange en logisk ordningsföljd som kurserna bör tas i. Det är viktigt att det inte blir repeterande av annan kurs. Eleverna har att själva välja om de tror sig kunna ta diplomet direkt eller om de behöver gå en eller flera av kurserna.

Sammanfattning
I kyl- och värmepumpbranschen finns idag tre kompetensnivåer på tekniker:
• Kylmontör vilken har en grundutbildning motsvarande gymnasiets kylutbildning.
• Kyl & värmepumptekniker som har grundutbildning motsvarande YH-300 utbildning.
• Diplomerad kyl & värmepumptekniker har som grund en kompetens motsvarande Yh 300 poäng och minst 3 års praktik. 

Diplomerad tekniker skall dessutom ha elbehörighet typ BB1. De spetskunskaper som krävs enligt Faktablad 11 i Svensk Kylnorm skall kunna erhållas genom komplettering via kurser. I KV Företagens Auktorisationssystem måste varje företag som ingår i kvalitetssystemet ha minst en Diplomerad tekniker på varje ort som företaget har verksamhet. Samtliga kategorier är enligt F-gasförordningen certifierade av tredjepartsorgan. Diplomerad tekniker skall också genom särskild examination certifieras av tredjepartsorganet INCERT.

Vi frågor kontakta gärna Johan Landé.