Cars1020x340

Svensk Kylnorm - Normen för mobila luftkonditioneringsaggregat, Ny utgåva 5, 2018

2018-03-06

Uppdateringar kopplade till ny f-gaslagstiftning och övergången från att ange fyllnadsmängd i kg till att ange den i ton CO2e samt annan lagstiftning inom området är infört i denna utgåva.

En skärpning av den europeiska f-gasförordningen infördes 2015 bland annat genom införande av ett kvotsystem som fram till 2030 ska reducera användningen av f-gaser inom EU med närmare 80 % (EU/517/2014). En ny svensk f-gasförordning trädde i kraft den 1 januari 2017 (SFS 2016:1128) där den största förändringen gäller införande av krav på certifiering av företag som utför ingrepp i mobila luftkonditioneringssystem i fordon med fyllnadsmängd under 5 ton CO2e, gällande  från 1 juli 2017.

Önskas tillgång till produkten digitalt, kan man som abonnent registrera sig här