domarklubba1020x340

Styrelsens uttalande med anledning av ärende i Marknadsdomstolen dom 2016:4, mål nr C 4/15

2016-04-15

Den 1 mars 2016 föll dom i Marknadsdomstolen mellan NIBE AB (kärande) och Bosch Thermoteknik AB/IVT (svarande) gällande ”Marknadsföring av värmepumpar”. Utfallet föll till NIBEs fördel.

Med anledning av detta har frågan lyfts från en medlem om lämpligheten i att Styrbjörn Drugge, som innehar positionen som marknadschef inom Bosch Thermoteknik AB/IVT, fortsätter som föreningens ordförande. Styrelsen i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har vid sitt sammanträde den 7 april behandlat frågan och där enats om följande uttalande.

”Agerandet från Bosch Thermoteknik AB/IVT är klandervärt och i strid med föreningens stadgar och etiska regler. Dock har Bosch Thermoteknik AB/IVT hanterat frågan i linje med förväntningarna efter att de insett vidden av sitt agerande. De vidtog skyndsamt åtgärder för att förekommande annonser snarast försvann. Vidare har de efter det inträffade styrt upp sina rutiner och arbetssätt kring sin annonsering för att säkerställa att misstaget inte upprepas. De har inte heller motsatt sig utfallet i domslutet.

Styrbjörn Drugge har under sin tid som ordförande i föreningen lett föreningens arbete på ett mycket professionellt sätt. Hans insatser uppskattas av såväl övriga styrelsen som föreningens kanslipersonal. En enig styrelse vill därför på detta sätt uttala sitt fortsatta stöd för Styrbjörn Drugge i funktionen som ordförande i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen."

Stockholm den 7 april 2016