NYHET_stopp_vinterrusk

Stopp för försäljning av luftvärmepump utan installation

2015-01-16


Den 1 januari 2015 trädde så tillslut den nya F-gasförordningen (EU/517/2014) i kraft och med den flertalet bestämmelser som påverkar vår bransch i allra högst grad.  En av de mer tydliga kraven i förordningen finns i artikel 11.5 där det framgår att ”icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerande växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat i enlighet med artikel 10”.

I praktiken innebär detta att en majoritet av alla luft-luftvärmepumpar samt vissa luft-vattenvärmepumpar (förfyllda splitaggregat) enbart får säljas tillsammans med installation. Då EU-förordningar gäller oavsett eventuell kommande svensk lagstiftning är därför försäljning av splitaggregat utan tillhörande installation redan nu otillåtet.

SKVP uppmanar därför alla återförsäljare av ovan nämnda aggregat att enbart sälja dem tillsammans med installation. Naturligtvis måste då installationen utföras av egen certifierad personal eller av ett externt certifierat företag med certifierad personal. Observera att förbudet ej gäller för hermetiskt sluten utrustning vilket generellt inbegriper vätska-vattenvärmepumpar, frånluftvärmepumpar samt de flesta luft-vattenvärmepumpar. Förbudet gäller ej tomma splitaggregat eller aggregat med naturliga köldmedier.