Ställningstagande från Skatteverket - ROT

2014-04-07

Skatteverket har omvandlat det brevsvar som SVEP fick i juni 2009 angående schablonberäkning av arbetskostnad till ett ställningstagande. I praktiken innebär det att Skatteverket i stället för att säga att de inte har något emot branschens sätt att beräkna ROT-berättigad arbetskostnad, säger att det är så här de bedömer att arbetskostnaden ska beräknas. För att avvikelser från schablonen ska vara ROT-berättigade måste företaget visa på hur de beräknat arbetskostnaden. I samband med att ställningstagande publicerades har också procentsatserna reviderats. Se nedan utdrag från Skatteverkets hemsida: 

"Vid totalentreprenad till fast pris kan arbetskostnaden för installation av vätska-vattenvärmepump (till exempel bergvärme) schablonmässigt beräknas till 35 procent av den totala entreprenadkostnaden. Arbetskostnaden för luftvärmepump (luft-vattenvärmepump, luft-luftvärmepump och frånluftvärmepump) kan schablonmässigt beräknas till 30 procent av den totala entreprenadkostnaden. Schablonbeloppen är framtagna av representanter för branschen och godkända av Svenska Värmepumpföreningen. 

Den schablonberäknade arbetskostnaden kan bara användas som underlag för beräkning av skattereduktion för rotarbete i samband med totalentreprenad till fast pris. Den schablonberäknade arbetskostnaden kan inte kombineras med andra beräkningar av arbetskostnad exempelvis schablonberäknad arbetskostnad för borrning. 

Om arbetskostnaden är högre än 35 respektive 30 procent av totalpriset måste utförare vid förfrågan kunna visa hur arbetskostnaden har räknats fram. Om underlag för beräkning av arbetskostnad saknas eller är bristfälligt kan Skatteverket vägra utbetalning helt eller delvis samt återkräva redan utbetalt belopp." Läs hela ställingstagandet på Skatteverkets hemsida.