NYHET_Statistik_blommor

Stabil värmepumpmarknad, trots varierande start på året

2015-04-17

Kraftig ökning inom luft-segmentet kompenserar för låg försäljning av bergvärmepumpar. Starkast försäljning ses inom området frånluftsvärmepumpar.

Under första kvartalet 2015 ökade försäljningen av frånluftsvärmepumpar med 17 %. Förklaringen till detta ligger i en stark utveckling av byggsektorn - där statistisk från SCB visar att antalet påbörjade småhusbyggen ökat med 27% under 2014. Motsvarande siffra för färdigställda småhus under 2014 är + 5 %.   

-    Att vi skulle se en ökning i försäljningen av frånluftsvärmepumpar var väntat, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Denna uppvärmningsform är numera standard inom småhussegmentet så med den byggutveckling vi sett under senare tid blir det en naturlig konsekvens. Vi ser här inga tecken på att denna trend kommer brytas.

Luft-vattenvärmepumpförsäljningen har också varit god under inledningen av 2015, + 7 %. Däremot har försäljningen av bergvärmepumpar fallit med 9 % under första kvartalet. 

-    De minskade volymerna för bergvärmepumpar kommer sig av en mycket låg försäljning i januari. Därefter har marknaden successivt återhämtat sig och mars månad visade på drygt 10% högre volym jämfört med 2014. Sannolikt kommer även denna trend hålla i sig. Pådrivande faktorer bör här vara en ökande utbytesmarknad kombinerat med den annonserade förändringen av ROT-avdraget från 50 till 30% av arbetskostnaden. 

Försäljningen på villamarknaden har under kvartalet varit starkare än på marknaden för större fastigheter. Försäljningen minskade inom fastighetssegmentet med 7 %. Totalt ökade försäljningen av värmepumpar under första kvartalet med 2 %.

-    Då antalet värmepumpinstallationer mot fastighetssidan fortfarande är ganska få ger en liten förändring i antal förhållandevis stora procentuella tal. Q1 2014 var en mycket bra period medan årets försäljning mer kan jämföras med åren innan. Trenden mot effektmässigt större installationer håller dock i sig. De signaler vi får från marknaden är att värmepump som uppvärmningsform för större fastigheter och bostadsrättsföreningar blir mer och mer intressant.

Värdet av värmepumpförsäljningen första kvartalet 2015 i konsumentled beräknas uppgå till 1,1 miljarder kronor, vilket är på samma nivå som motsvarande period förra året.

* Värdet av försäljningen av luft-luftvärmepumpar finns inte medtaget i beräkningen.