NYHET_CykelRGB

SKVPs Auktorisation 2.0 – ny medlemsskara kräver en ny auktorisation

2015-08-27

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP, arbetar just nu för fullt för att ta fram en uppdaterad version av föreningens auktorisation. Den nya auktorisationen kommer att kunna locka entreprenörer från både kyl- och värmepumpssidan, såväl de som jobbar B2B samt de som säljer till konsument. Auktorisationen kommer i den nya versionen att kräva kompetens baserat på företagens verksamhetsområden samtidigt som den inte längre enbart kommer att vara fokuserad på köldmediehantering utan mer till företagets hantering av processer och rutiner.

Kyl & Värmepumpföretagen införde 2012 konceptet auktorisation för företag som arbetade inom kylbranschen. Grundtanken var framförallt att täppa till den avsaknad av kontroll och rutiner som uppkom när kravet på ackreditering från SWEDAC försvann. Auktorisationen har även varit starkt kopplad till kravet på att företagen skall ha en Diplomerade Kyl & Värmepumpstekniker anställd. Diplomerad Kyl & Värmepumptekniker har i sin tur varit en möjlighet för en kyltekniker att kunna vidareutbilda sig och samtidigt kunna visa på sina kunskaper genom en tydlig diplomering. Förutom kompetenskraven innebär auktorisationen krav på att lagar och förskrifter efterföljs, dokumentering av rutiner för köldmediehantering, lokaler utrustning, intyg samt att företaget har dokumenterade rutiner för personal, ledning samt kundfokus. Att kraven efterföljs har garanterats genom regelbunden samt påkallad tillsyn.

Det finns idag ca 30 auktoriserade företag i Sverige och antalet väntas växa ytterligare. Det innebär att de auktoriserade företagen nu täcker hela Sverige från Malmö i syd till Kiruna i norr. Det är viktigt att veta för beställare som verkar på flera orter runt om i Sverige. Auktorisationen har bland annat varit mycket framgångsrik inom Tesab-gruppen.

I maj 2014 slogs Svenska Värmepumpföreningen och Kyl & Värmepumpföretagen samman och bildade den nya branschföreningen Svenska Kyl & Värmepumpförningen. Den nya föreningens medlemsskara skiljer sig därmed naturligtvis från den tidigare. Det som framförallt skiljer sig när det kommer till auktorisation är det faktum att den djupgående kompetens som exempelvis diplomering innebär inte alls är nödvändig för de medlemmar som säljer värmepumpar till konsument. I dessa fall är det inte ens säkert att företaget eller personalen behöver vara F-gascertifierade.
Förutom det faktum att en ny förening får med sig ny förutsättningar har det även ansetts som läge att se över auktorisationen utifrån de erfarenheter som kommit till oss under de år som auktorisationen varit igång. I denna översyn har utgångspunkten varit att samtliga medlemmar skall kunna få möjlighet att auktorisera sig. Det skulle vara orimligt att bara erbjuda denna möjlighet till en viss andel av medlemmarna. Samtidigt har det i ett tidigt stadie setts som icke önskvärt att införa olika typer auktorisationer för olika medlemskategorier då det troligtvis enbart skulle skapa förvirring.
Det som tidigare varit ryggraden i auktorisationen och som även kan anammas av samtliga medlemskategorier är företagens förmåga att upprätthålla ”ordning och reda” i verksamheten. Det kommer krävas att företagen upprätthåller en kvalitetsmanual som i så stor utsträckning som möjlighet överensstämmer med ISO 9001 och ISO 14001. För att underlätta för företagen i denna process kommer auktorisationen tillhandahålla en branschspecifik struktur som kommer ta tillvara det från standarderna som är relevanta för vår bransch. Precis som tidigare kommer ett tillsynsarbete upprätthållas för att säkra att företagen efterlever de upprättade kraven.  

SKVP har av olika anledningar valt att omarbeta auktorisationens krav på kompetens. Ett tydligt krav i auktorisationen har tidigare varit att varje företag skall ha minst en Diplomerad Kyl & Värmepumptekniker. Tanken har här varit att genom att samla kunskapen hos en person på företaget har man kunna säkerställa att all nödvändig kompetens finns på företaget och att denne sedan genom en arbetsledande roll kunnat säkerställa att kunskapen först vidare inom firman. Då det visat sig vara svårt för företagen att upprätthålla detta krav samtidigt som att kravet ter sig orimligt för vissa medlemskategorier kommer detta krav att arbetas om så att kraven på kompetens dels blir anpassat till de respektive företags arbetsområden samtidigt som vi öppnar för möjligheten att sprida kunskaperna över flera anställda i företaget. Kompetensområdena kommer delas in i två obligatoriska områden samt ett antal frivilliga. I marknadsföring och på SKVPs hemsida kommer det, förutom att tydligt markera att företaget är auktoriserat, även framgå inom vilka obligatoriska samt frivilliga kompetensområden som företaget arbetar inom. Det är viktigt att poängtera att diplomeringen kommer att finnas kvar precis som tidigare, det är enbart kravet i auktorisationen som försvinner.

-    Då jag tidigare arbetade på SVEP ser jag stora möjligheter för de medlemsföretag som tidigare inte kunnat bli auktoriserade. Även på konsumentsidan efterfrågas ständigt företag som verkligen kan bevisa att de besitter den kompetens som krävs samt att de har rutiner för att säkerställa att de lämnar efter sig väl fungerande installationer. Här finns en stor möjlighet att visa att man verkligen står för detta och att man låter sig granskas för att garantera att så är fallet. Min förhoppning är även att den branschspecifika vägledningen för upprättande av kvalitetsmanual kommer underlätta för företaget att upprätthålla sina rutiner och att de i slutänden även kan effektivisera sin verksamhet, säger Morgan Willis, ansvarig för auktorisationen på SKVP.

De sista detaljerna i den nya auktorisationen är inte klara ännu men planen är att hela konceptet kommer vara färdigställt under hösten.