tesab

Seminarium kring köldmediers klimatpåverkan

2018-10-31

Tesab-kedjan med sitt rikstäckande franchisesystem bestående av installations- och serviceföretag inom kyla och värme med över 300 anställda bjöd den 24 oktober in till ett hållbarhetsseminarium. Fokus för seminariet låg på köldmediernas klimatpåverkan och de enorma möjligheter vår bransch har för att med relativt enkla metoder minska dessa.

Den officiella siffran för utsläpp av köldmedier från våra kyl och värmepumpsystem i Sverige motsvarar 883 000 ton koldioxidekvivalenter. Det är 14% mer än utsläppen från hela inrikesflyget. De verkliga utsläppen är troligtvis långt mycket större. Trots att problemet i storleksordning motsvarar utsläpp från sektorer vars klimatpåverkan är väl känt hos allmänheten är kunskapen om köldmediers påverkan hos gemene man obefintlig. Detta riskerar i sin tur att snedvrida prioriteringen av politiska åtgärder inom de olika sektorerna. Möjligheterna att minska klimatpåverkan från köldmedieutsläpp är relativt enkel och kostnadseffektiv, tekniken finns redan på plats.

Förutom ett inledande anförande från Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, kring branschens syn på framtiden var det framförallt Patrik Larsson, vd för Industri & Laboratoriekyl, som på scenen framförde sin och Tesabs syn på vart branschen är på väg och vilka vägar man bör ta. Enligt Patrik är det naturliga köldmedier som är framtiden för kyl- och värmepumpbranschen. Han lyfte framförallt fram koldioxid som det köldmedium med den största potentialen även om han såg propan och ammoniak som en möjlighet för vissa applikationer.

- Idag finns tekniken för att använda naturliga köldmedier i nästintill alla applikationer och utvecklingen går otroligt fort. Den är miljövänlig, energieffektiv och kostnadseffektiv. Dessutom möjliggör den att överskottsvärmen används för exempelvis tappvarmvattenberedning, säger Patrik Larsson.

Tesab kommer framöver att arrangera liknande seminarier på temat hållbarhet och då, liksom vid detta tillfälle, bjuda in såväl andra kyl- och värmepumpföretag som representanter för slutanvändare, kommuner och konsulter.