OKT_Rekordmanga_deltagare2

Rekordmånga besökare på Kyl & Värmepumpdagen

2013-10-22

Göteborg visade sig från sin trevligaste sida när solen målade fonden till kyl & värmepumpbranschens årliga branschträff – Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2013. På konferensanläggningen, tillika biografen, Bergakungen fick branschrepresentanter ta del av intressanta föreläsningar inom olika ämnen som berör våra företags arbetsområden. 
Flera år i rad har intresset för KV-dagen ökat – så även i år, då arrangemanget hade 270 deltagare. Utöver dessa kom även ett tjugotal medföljande personer som detta år bland annat provade ostar och besökte Naturum i Fjärås Bräcka samt Hagabadets spaanläggning.

Kyl & Värmepumpdagen (KVP-dagen) är ett samarrangemang mellan Kyl & Värmepumpföretagen, Svep, Kyltekniska föreningen och Effsys+ (forskningsprogrammet för resurseffektiva kyl- och värmepumpanläggningar).

Program för dagen
Under förra årets KVP-dag fick deltagarna presenterats för sig det förslag till ny F-gasförordning som EU-kommissionen offentliggjorde kort därefter. På årets KVP-dag redogjorde Per Jonasson, vd för KV-företagen, och numera även tillförordnad vd för Svep, för vad som hänt med förslaget hittills. Av de 400 förslag som kommissionen lade fram till EU-parlamentet röstades 87 förändringar igenom i juni och för en månad sedan fastlade ministerrådet sina ståndpunkter inför kommande förhandlingar. Per Jonasson redovisade parternas ståndpunkter på ett urval områden. Vi kan sammanfattningsvis konstatera att ministerrådet och parlamentet i stort är överens med kommissionen om huvuddragen i så gott som samtliga väsentliga frågor, och då åsikterna skiljer sig åt är det snarast ytterligare åtstramningar det är frågan om. Omräknat till koldioxidekvivalen rör det sig ungefär om en halvering till år 2020 och en minskning med cirka 80 procent till år 2030. Både Svep och KV-företagen bedömer denna nedtrappning som mycket tuff att klara av. Det är alltså en stor utmaning för vår bransch, och samtidigt blir kommande nyinstallationer en stor möjlighet för landets kyl- och värmepumpföretag.

Den som vill veta hur branschen ser ut om tjugo år rekommenderas att ta del av de intressanta projekt forskarna jobbar på. Deltagarna på KVP-dagen fick en genomgång av Effsys+ och en beskrivning av några av de projekt som bedrivs för närvarande. José Acuña som forskar på KTH inom Effsys+ redogjorde för effektivare dimensionering av bergvärmepumpsystem. Bland annat behandlades positiva effekter av att anpassa sig efter bergets temperatur, att byta kollektor och återfyllnad med olika material. Joachim Claesson, också han från KTH, redovisade uppgradering av bergvärmesystem med hjälp av uteluftkonvektor, vilket kan avhjälpa de borrhål som har problem med drift mot slutet av värmesäsongen. Bland annat var slutsatsen av projektet att återlagring av varm sommar-, vår- och höstluft in i borrhålet ger en signifikant ökad medelbrinetemperatur och ökad SPF.

Behovet av att energieffektivisera och växla om till miljövänliga uppvärmningsalternativ ger incitament till teknisk utveckling. Den som bevakat sin omvärld genom att läsa branschtidningen Kyla+ och deltagit i branschsammankomster har bekantat sig med geoenergi som energikälla. Signhild Gehlin från Svenskt Geoenergicentrum berättade om geoenergin i Sverige och konstaterar att vi kommit längst i Europa när det gäller antal enheter och installerad effekt.  José Acuña, Effsys+

Att värmepumpar kan utnyttja energin i många olika värmekällor är vid det här laget bekant både för branschfolk och för allmänheten. Jörgen Wallin från KTH beskrev under KV-dagen möjligheten till värmeåtervinning i avloppsvatten med hjälp av värmepumpar. Värmeförlusten är oftast över 30 procent.

Mellan de intressanta genomgångarna av teknisk landvinningar redde Peter Rohlin från INCERT, Installationscertifiering Stockholm, ut begreppen, ackreditering, certifiering, auktorisering, diplomering, legitimering och andra begrepp som rör de kvalitetsstämplar som ges personer, företag och verksamheter. Marcus Andersson, nytillträdd VD för Installatörernas Utbildningscentrum, IUC, inspirerade med sin mångåriga erfarenhet som utbildningsledare till kompetensutveckling.

Samtliga presentationerna från KV-dagen finns på KV-företagens hemsida.

Under dagen fanns precis som tidigare år en minimässa där företagen fick möjlighet att presentera sina verksamheter för varandra. Dagen avslutades med middag där de fyra skönsjungande damerna i gruppen Fröken Signe underhöll, avlösta av Cirkus Markus som spelade blandade slagdängor efter bordsbrytningen. Kyl & Värmepumpdagen är ett årligen återkommande arrangemang, så missade du denna möjlighet att uppgradera din branschkunskap och träffa representanter för branschens företag får du en ny chans nästa höst.