domarklubba1020x340

Prejudicerande dom angående miljösanktionsavgift (MSA)

2016-08-30

Miljööverdomstolen (MÖD) har fastslagit att MSA inte kan påföras en operatör om läckagekontroll utförts samma datum året efter föregående kontroll vid utrustning med 12-månaders kontrollintervall. Motsvarande gäller även vid 6-månaders kontrollintervall, d v s om en kontroll utförts t ex 30 januari och nästa kontroll utförts 30 juli, så anser MÖD att kontrollintervallet har uppfyllts.

Nedan finns ett utdrag av den tolkning MÖD gör i mål M 9315-15. Domar från MÖD är vägledande och blir ofta prejudicerande. 
 
”I förevarande fall ska sexmånadersfristen utgå från datum för närmast föregående kontroll, dvs. den 30 januari 2014 (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 15 februari 2012 i mål nr M 5913-11). Med stöd av 1 § lagen om beräkning av lagstadgad tid bedömer mark- och miljödomstolen att kontrollen skulle ske senast den 30 juli 2014, varpå XXXXX AB med denna bedömning utfört kontrollen i rätt tid. Mark- och miljödomstolen finner därför att någon miljösanktionsavgift inte ska påföras bolaget. Det överklagade beslutet ska således undanröjas. Under förutsättning att denna dom vinner laga kraft ska, enligt 30 kap. 9 § miljöbalken, miljösanktionsavgiften återbetalas till XXXXX AB jämte ränta.
 
Mot bakgrund av detta har vi nu ändrat i beräkningarna för kontrollintervallen i Anläggningskollen på www.alltomfgas.se Dessa domar är av stor betydelse eftersom det förekommer olika tolkningar i olika kommuner. Att få en tydlig gemensam tolkning vore värdefullt.

SKVP har under många år kämpat för att ändra dagens regler med kontrollintervall till kontrollperiod istället. Om man exempelvis inför en kontrollmånad (liknande besiktning av bilar och hissar) får kylföretagen möjlighet att planera de periodiska läckagekontrollerna på ett mycket bättre och effektivare sätt. Vi får se hur detta hanteras i den kommande svenska f-gasförordningen. Vi håller tummarna för en förbättring.