Elev1270x340

Prao - en chans för både elever och företag

2019-08-12

Sedan den 1 juli 2018 är praktisk arbetslivsorientering, prao, obligatorisk i 10 dagar under åk 8 och/eller 9. Syftet med prao är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv och att ge eleverna en första inblick i arbets- och näringslivet. Detta ökar elevens möjlighet att göra ett välgrundat studie- och yrkesval, samtidigt som praoföretaget får möjlighet att visa upp sin bransch och att bidra till arbetet med framtidens kompetensförsörjning.

En bro mellan unga och arbetsliv

Prao är ett utmärkt tillfälle för eleven att lära sig om och bekanta sig med arbetslivet. Att vara på en arbetsplats i en till två veckor, med de uppgifter och krav som arbetslivet ställer, lär eleven saker om både sig själv, branschen och arbetslivet i stort. Praon kan också vara en hjälp inför det kommande gymnasievalet.

Du kanske tycker att ni inte har tid att ta emot en elev, men se det som en långsiktig investering. När det är dags att rekrytera har du skapat en bas med potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen blir enklare och i längden spar du tid. Det är med andra ord ett utmärkt tillfälle att träffa dina framtida medarbetare. 

Även om eleven inte blir en medarbetare i företaget kan en positiv praktikperiod skapa nya kunder i eleverna och personerna i deras närhet. Om eleven får en positiv erfarenhet av praktiktiden kommer hen sannolikt att prata gott om sin tid till andra, vilket inte bara gynnar ditt företag utan även hela branschen. Eftersom eleven känner hundratals andra personer i yrkesväljarålder är det troligt att hen tipsar om vår bransch till många andra, efter en positiv praoperiod. 

Att ha praktikanter på företaget gör det också enklare att skapa bra kontakter med skolan.  Ett bra samarbete med skolan ger ett bra rykte för företaget och ökar därmed chanserna för nya kunder.

Handledarinformation

Företaget som tar emot praoelever ska utse en handledare som är förberedd och lämplig för uppdraget och som ger eleven en introduktion. För att förbättra och förenkla mottagandet av elever har SKVP tagit fram en handledarinformation. Syftet med denna är främst att den ska vara ett stöd i handledarrollen. Den ska hjälpa handledaren med sådant som är viktigt när hen ska ta emot en elev eller student. Är du intresserad av att läsa handledarinstruktionen, så finns den att ladda ned på SKVP:s hemsida.

Att tänka på inför praoperioden

  • Bedöma riskerna och se till att det finns skyddskläder på plats.
  • Utse en handledare som är förberedd och lämplig för uppdraget och som ger eleven en introduktion.
  • Se till att elevens handledare omedelbart kontaktar skolans kontaktperson om det inträffar en olycka eller ett allvarligt tillbud, samt ha rutiner för hur eventuella arbetsskador rapporteras. 
  • Se till att elevens handledare omedelbart kontaktar skolans kontaktperson om eleven är frånvarande, eller om eleven inte följer arbetsplatsens rutiner eller regler.
  • Ha en god arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial.

För mer tips om hur du kan planera en praoperiod och vad som gäller för arbetsgivarens ansvar kring minderårigas arbetsmiljö, se Skolverkets hemsida.

Vill ni ta emot en prao-elev?

Praktikplatsen.se är ett digitalt verktyg som både är en dörr in för att ta emot praoelever, och som underlättar administrationen kring praon.