Parmar1020x340

Personalliggare, vad gäller?

2016-03-31

I december 2014 klubbade riksdagen igenom att införa elektroniska närvaroliggare i byggbranschen, liknande de som redan frisör-, restaurang- och tvätteribranschen har. Den 1 januari 2016 trädde lagen i kraft. Lagen innebär bland annat att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning.

Personalliggaren ska föras av entreprenören och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter om entreprenören och de personer som är verksamma på arbetsplatsen. Ansvaret att anmäla byggverksamhet och tillhandahålla personalliggare kan skriftligen överlåtas till den näringsidkare som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utförande, exempelvis generalentreprenör. Vid delad entreprenad kvarstår dock ansvaret hos byggherren och ansvaret kan heller inte överlåtas till en underentreprenör.

Skatteverket har insett att byggbranschen är komplex. Det kan handla om ramavtal, anmälningsförfarande, begreppsdefinitioner och lagring av datauppgifter. Det är viktigt att det är praktiskt möjligt att tillämpa lagen. För byggbranschen är lagen efterlängtad och ett viktigt verktyg för att motverka svartarbete och osund konkurrens. Läs mer information från skatteverket här. Artikel i Byggnadsarbetaren här. Eller läs på www.id06.se

Skatteverket skriver dock på sin hemsida:
”Under första halvåret 2016 kommer vi att ta särskild hänsyn till sådant som påverkat näringsidkares möjlighet att uppfylla kravet på personalliggare. I praktiken innebär det att Skatteverket kommer att vara återhållsamma med att ta ut kontrollavgifter under första halvåret av 2016.

Detta gäller:

 • En elektronisk personalliggare ska från och med den 1 januari 2016 föras på byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs.
 • De nya bestämmelserna tillämpas på byggverksamhet som överstiger fyra prisbasbelopp (dock inte för byggherre som är konsument) och som startar efter årsskiftet 2015–2016. 
 • Bestämmelserna tillämpas också på byggverksamhet som startat före ikraftträdandet om verksamheten kan antas pågå efter den 30 juni 2016.
 • Både den som bedriver byggverksamheten och byggets byggherre har skyldighet att se till att det finns en personalliggare på byggarbetsplatsen. Byggherren har huvudansvaret för personalliggaren.
 • För de aktörer som inte följer reglerna och registrerar sin arbetskraft kan Skatteverket utdela sanktioner. 
  - Att som byggherre missa att anmäla byggaktivitet kostar 25 000 kronor. 
  - Att inte tillhandahålla elektronisk utrustning för registrering kostar 10 000 kronor. 
  - Vite på 2000 kronor utdelas för varje person som inte är registrerad i personalliggaren.

För de som använder programvaror från Svensk Dataförvaltning finns mer information på www.sdfab.se