Pilar1270x340

Nu startar forskningsprojektet Värmemarknad Sverige en ny etapp

2020-08-27

Nu startar Profu en fjärde etapp av det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Värmemarknad Sverige. Inom Värmemarknad Sverige uforskas hur marknaden och dess aktörer tillsammans kan bidra till ett resurseffektivt, flexibelt och robust energisystem. Det övergripande målet är att öka kunskapen om hur den svenska marknaden för värme och kyla kan fortsätta att möjliggöra en hållbar och resurseffektiv omställning av hela energisystemet.

Den kommande etappen tar sin utgångspunkt i att uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030 och vara en kolsänka år 2045. Genom att ta ett helhetsgrepp på värme- och kylafrågorna och involvera alla berörda aktörsgrupper kan nya utmaningar och utvecklingsvägar identifieras, analyseras och kunskapen spridas brett inom sektorn. Systemperspektiv, resurseffektivitet och samspel står i fokus.

Ett antal utmaningar och möjligheter kartläggs och analyseras för att visa hur marknaden kan bidra till ökad resurseffektivitet, kostnadseffektivitet och ett cirkulärt samhälle. Exempelvis:

  • Möjligheter och utmaningar med lågtemperatursystem – samspel mellan fjärrvärme, värmepumpar, lokal elproduktion och fastighetsägare.
  • Energieffektivisering med fossilfri uppvärmning. Drivkrafter, nyttor och tillvägagångssätt. Styrning och samarbete längs och mellan värdekedjor för ökad hållbarhet.
  • Effektutmaningen, med värme som utgångspunkt. Fördjupad kartläggning och analys i samarbete med flera av de medverkande organisationerna. Flexibilitet och effektstyrning ur energisystemets perspektiv inkl. digitalisering och hållbarhet.
  • Fördjupad kartläggning och analys av framtida behov av kyla och hur det kan tillgodoses.
  • Minskad mängd fossil plast som går till energiåtervinning (en central fråga då fjärrvärmen står för 50% av värmemarknaden) – hur värmemarknadens aktörer tillsammans kan bidra till detta, utveckling av handlingsplan med rekommendation och checklistor.

Ytterligare forskningsfrågor kan tillkomma under projektets gång, exempelvis nya utmaningar kopplat till färdplanens genomförande

Projektet samlar aktörer från alla delar av sektorn; stora och små energibolag, teknikleverantörer, kunder, branschorganisationer, myndigheter och forskare. I den kommande etappen medverkar ett fyrtiotal organisationer.

Projektet löper från hösten 2020 till våren 2023.

För mer information kontakta Kjerstin Ludvig, projektledare, 0708-42 33 22, kjerstin.ludvig@profu.se