Myndighetsdagen gav förbättrade relationer och ökad förståelse

2013-04-26

Den 23 april anordnade Kyl & Värmepumpföretagen en myndighetsdag i Stockholm. Syftet var att utveckla dialogen mellan branschen och myndigheter. Eftersom kyl- och värmepumpbranschen lever i en vardag med många olika myndighetskrav, låg fokus denna gång på F-gasförordningen. Till mötet kom främst miljöinspektörer från kommunernas Miljö- och Hälsoskyddskontor men även Naturvårdsverket, entreprenörer och beställare fanns på plats. Programmet var upplagt så att alla parter fick beskriva sin ”vardag” och ta upp de saker man ansåg särskilt viktiga att diskutera.

Som inledning hälsade Per Jonasson alla välkomna och berättade kortfattat om föreningens verksamhet i stort. Johan Landé fortsatte sedan att ur ett branschperspektiv beskriva den syn som föreningen har i olika frågor när det gäller kontakter med myndigheter. KV-företagen sitter lite som ”spindeln i nätet” genom de direkta kontakter som föreningen har med samtliga parter och som därigenom får en ganska övergripande bild av vad som fungerar bra respektive mindre bra. Det som kanske är den största utmaningen är att komma ifrån vi-dom förhållandet som lätt uppstår när det t ex utdöms miljösanktionsavgifter (MSA). Jeanette Hagberg på Miljöförvaltningen i Stockholm tog upp just detta och sa att det inte alltid är lätt att förklara att så som systemet är konstruerat idag, är kommunen skyldig att följa lagstiftningen och det är t o m tjänstefel att inte utdöma MSA vid överträdelser.

Kommunerna är olika
Varje kommun bestämmer själv hur man finansierar tillsynen och vilken taxa man tar ut. Årsavgifter och timavgifter för handläggning varierar från kommun till kommun. Taxan bestäms av kommunfullmäktige. En del kommuner har valt att ha sin tillsyn avgiftsfinansierad och en del har valt att ha tillsynen finansierad via skattemedel. Årsavgifter och timavgifter för handläggning är alltså INTE några straffavgifter. Miljösanktionsavgifterna däremot betalas till Kammarkollegiet och är straffavgifter som är lika för alla.

Överträdelsens art måste stå i proportion till avgiften
Det kanske ”hetaste” ämnet gäller de MSA som utdöms vid t ex mindre förseningar av årsrapporter och ej aktiva certifikat. Det måste vara en skillnad mellan dessa och att inte lämna in årsrapport alls eller att inte ha något certifikat alls. Det höll alla med om men det krävs då ändring i förordningen, vilket kan vara ett bra tillfälle nu när den nya F-gasförordningen kommer från EU.

Administrationen behöver effektiviseras – tillsynen måste förstärkas
När Jeanette Hagberg berättade hur ofullständiga och otydliga många årsrapporter är och vilket enormt arbete de måste lägga ner för att samla in de kompletterande uppgifterna, förstår vi att det är oerhört resurskrävande. Detta påverkar naturligtvis resurserna som istället skulle kunna användas för tillsyn och informationsspridning. Så man kan säga att tydliga årsrapporter ger utrymme för bättre tillsyn. Tittar man på administrationen som kylföretaget har vid hantering av årsrapporterna, inser vi att även här läggs stora resurser på att få ihop dessa. Här borde något göras!

KV-företagens förslag är att ett nationellt register upprättas, dit all rapportering sker elektroniskt. Möjlighet att läsa över data från olika program ska finnas så inget dubbelarbete behöver utföras. Respektive kommun kan ta del av sina data och utifrån dessa fördjupa sig i de fall där mer information behövs. Vilka data som ska rapporteras måste noggrant ses över och fokus ska vara på miljöaspekten, d v s identifiera stora och återkommande läckage.

Myndighetsdagen – ett lyckat koncept
Myndighetsdagen blev en lyckad tillställning där alla parter kom till tals. Denna dialog är viktig för att vi ska förstå varandra och på det sättet hitta former att arbeta efter som fungerar så bra som möjligt. Det klarar vi bara om vi pratar med varandra! 

Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till Johan Landé, 08-762 73 71