Marknadsföring och utbildning – prioriterade frågor för föreningen

2014-02-14

Som ett led i intensifieringen av sitt kommunikationsarbete, lät KV-företagen i höstas starta en marknadsgrupp med representanter från fem av sina medlemsföretag. Syftet med gruppen är att skapa ett forum där aktuella marknads- och kommunikationsfrågor för föreningen kan lyftas fram. Nu har gruppen hunnit sammanträda ett par gånger.

Vid senaste mötet som hölls den 5 februari diskuterade man bland annat vilka aktiviteter föreningen ska prioritera, både ur kommunikationssynpunkt och övriga aktiviteter.

Marknadsföring och utbildning
Marknadsgruppen har identifierat främst två frågor som är centrala för föreningen att lyfta upp på agendan, som skapar ett stort mervärde för medlemmarna. Att marknadsföra branschen, dess företag och kompetens på ett högre plan, är ett arbete som är mycket svårt för det enskilda företaget att klara av på egen hand. Föreningen jobbar aktivt för att varumärket Kyl & Värmepumpföretagen exponeras ofta i syfte öka omvärldens kännedom om det man står för. Ju mer välkända KV-företagen är bland medlemmarnas kunder, desto mer seriösa framstår medlemmarna. KV-företagen fortsätter att arbeta för att öka styrkan i föreningens varumärke. Målsättningen är att det ska vara så starkt att när en fråga kommer upp som rör branschen, ska man automatiskt tänka på föreningen.

Kom ihåg att du som medlem i KV-företagen får tillgång till aktuellt marknadsföringsmaterial, såsom dekaler och rätten att använda föreningens logotype i din egen marknadsföring.

En annan högt prioriterad fråga för föreningen är utbildning och rekrytering. Fortfarande har majoriteten av företagen svårt eller mycket svårt att hitta personal med önskad kompetens. KV-företagen har därför ett nära samarbete med skolor och utbildare för att säkerställa tillgång till välutbildad personal när företagen behöver förstärkning. Man har goda kontakter med myndigheter såsom Skolverket och Yh-myndigheten samt jobbar för att få upp frågan på ett högre plan i debatten. Föreningen har en egen Utbildningssektion som enbart fokuserar på utbildnings- och rekryteringsfrågor för branschen. Som medlem blir du direkt ansluten till Utbildningssektionen.

1+1=3
Marknadsgruppen betonar vikten av att tänka långsiktigt. Föreningen ska sikta på en högre nivå, ur ett samhällsperspektiv för att få ett erkännande den vägen. Branschen måste synas i den allmänna debatten, att den är en viktig aktör för Sverige. Frågor som är direkt kopplade till branschen bör lyftas upp, såsom F-gasförordningen, men även frågor som berör ett bredare perspektiv, såsom alla arbetstillfällen som branschen ger, skattepengar som försvinner när våra kommunala fastigheter värms upp oekonomiskt och produktivitet som landet går miste om på grund av dåliga arbetsmiljöer.

En sammanslagning av KV-företagen och SVEP skulle leda till att man blir en starkare aktör i opinionen. Marknadsgruppen anser att de båda föreningarna kompletterar varandra och att det är en nödvändighet att man går samman för att branschen ska utvecklas.

Medlemmar i marknadsgruppen
Anders Lindh, TESAB
Anders Bergman, Kylkontroll
Björn Hultberg, Niwentec
Jörgen Tern, Klimatkyl
Peter Eriksson, TOP´s