Diagram1600x340

Konjunkturrapporten för hösten 2021 har kommit

2021-09-20

Höstens konjunkturrapport från Navet Analytics har precis släppts. Den kompletta rapporten kan du som medlem ladda ned på medlemssidorna. Totalt beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till ca 4,6 miljarder under första halvåret 2021. Omräknat till årstakt innebär utfallet en minskning med 4 procent jämfört med helåret 2020.

Det har varit ett lite svagare första halvår. Men bedömningen är att på helårsnivå kommer det vara en kraftig uppgång. Bakgrunden är positiva förväntningar om såväl 2021 som 2022 samt det redovisade läget i företagens orderstock.

Utvecklingen sker olika starkt i olika delar av landet. I Skåne kan vi se en fortsatt mycket stark utveckling av marknaden medan i Stockholm och i Norrland kan vi, tyvärr, se en nedgång. För Stockholm kan marknaden vara lite spretig framöver men för Norrland är marknadsutsikterna väsentligt mer positiva med bakgrund av den ökade investeringstakten i norr.

En utmaning branschen fortsatt står inför är rekrytering av utbildad personal. 70 % av de tillfrågade företagen anser att det är mycket svårt att rekrytera personal. En för branschens fortsatta utveckling alldeles för hög siffra.

Om du är intresserad av att läsa mer kan du hitta rapporten här.