DEC_himmel_rgb_540x180

Köldmediers växthuspåverkan – vad är det som gäller?

2015-01-15


I och med årsskiftet har den nya F-gasförordningen trätt ikraft. Det innebär en hel del förändringar redan första dagen på det nya året. Något som vi informerat om under hösten. Ett av de områden som kommer påverkas redan under 2015 är läcksökningsintervallen av köldmediesystem som ändras från kg till CO2-ekvivalenter (CO2(e)). Det vill säga 3, 30, 300 kg byts mot 5, 50, 500 ton CO2(e) där 5 ton medför läcksökning var 12:e månad, 50 ton var 6:e och 500 ton var 3:e månad. Utöver det gäller att system med 500 ton eller mer måste utrustas med fast monterad läckagevarningsutrustning. I och med att den finns på plats får läcksökningsintervallet dubblas till 6 månader. Denna dubblering av intervallet gäller även för system med mindre fyllnadsmängd. 5 ton kan ändras till 10 ton om det är ett helhermetiskt system.

För vissa system kommer förordningen att börja gälla redan från årsskiftet, för andra först från den 1 januari 2017.

  • Utrustning med 3 kg eller mer MEN mindre än 5 ton CO2(e) (tex R134a) fråntas kravet på periodisk läckagekontroll från och med 1:a januari 2015. Dock ska årsrapportering ske för 2014.
  • Utrustning med mindre än 3 kg MEN mer än 5 ton CO2(e) (tex R404A) får från och med 1:a januari 2017 krav på periodisk läckagekontroll.
  • För utrustning med motsvarande 50 ton CO2(e) eller mer kan perioden mellan läckagekontrollerna förändras från 1 januari 2015. I t ex ett system med 20 kg R404A, där läckagevarningsutrustning saknas, förändras periodiciteten från 12 månader till 6 månader.

För att kunna bedöma vilket intervall som gäller för de olika köldmediesystemen är det viktigt att korrekt värde på köldmediets växthuspåverkan (GWP-värde) används. De värden som ska användas är de som presenterades i den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC).

Nedan följer en sammanställning över korrekta GWP-värden för de mest vanliga köldmedierna samt vad det innebär i kg för 5, 50 respektive 500 ton CO2(e). Värden markerade i rött anger att 5 ton CO2(e) motsvarar ett värde under 3 kg.

SKVP har också tagit fram en räknesnurra för att enkelt och säkert beräkna ett system. Ni finner den här - räkna ut CO2(e) och kontrollintervall