Area1020x340

Höstmöte i AREA

2017-11-24

Styrelsen i AREA består av: Marco Buoni (IT), Wolfgang Zaremski (DE), Per Jonasson, Coen van de Sande (NL), Graeme Fox (UK) samt Stig Rath (NO).

Två gånger per år, höst och vår, håller AREA gemensamma möten, så kallade generalförsamlingar. Då möts samtliga medlemsländer för att diskutera aktuella frågor samt planera framtida projekt och aktiviteter.

Arbetsplan för kommande år

Vid höstmötet har AREA som rutin att diskutera kring, besluta om och revidera kommande års arbetsplan. Så skedde även denna gång. Under 2018 kommer AREA att jobba kring följande sex fokusområden:

 1. Den nya F-gasförordningen

  Det här är ett område som kommer följa branschen under flera år framåt. Det är därför viktigt att föreningen hela tiden ser till att man inte bara håller sig uppdaterad utan även arbetar proaktivt med de frågor som kan komma att påverka vår bransch.
   
 2. Log GWP köldmedier

  Som en konsekvens av den nya F-gasförordningen kommer ett ökat fokus på köldmedier med låg växthuspåverkan. Föreningen har under flera år framgångsrikt arbetat med både utbildnings, information samt lobby-arbete kring ämnet. Något som självklart kommer fortgå även under 2018.
   
 3. Standarder

  Den europeiska kyl-standarden EN378 är under revision. AREA har via sina medlemmar flera representanter i den grupp som arbetar med detta. Eftersom EN378 har mycket stor påverkan på vår bransch är det viktigt att detta arbete bevakas. Även andra standarder såsom PED, m.m. finns under bevakning.
   
 4. Kompetens

  Just kompetensfrågor har under en längre tid haft stort fokus för AREA. Man har bland annat tagit fram ett flertal skrifter kring erforderliga kunskapskrav vid hanterandet av brännbara köldmedier, digitala utbildningsplattformar m.m. Under 2017 tecknade AREA samarbetsavtal med FN-organisationen UNEP (United Nations Environment Programme) om framtagande av utbildningsmaterial specifikt riktat mot utvecklingsländer. Detta arbete pågår för fullt, och kommer så göra under både 2018 och 2019.
   
 5. Energieffektivitet och teknisk utveckling

  Under detta område täcks alla de förordningar som har med energieffektivitet och energibesparing in såsom EPBD, RES, Ecodesign, Ecolabel, etc.
   
 6. Europeiskt och internationellt samarbete

  AREA tillsatte en speciell post i sin styrelse nyligen i form av en Vice President International Affairs satt att driva det internationella samarbetet. För närvarande pågår samarbeten med Förenta Nationernas miljöprogram UNEP, den europeiska kylkomponentorganisationen ASERCOM samt amerikanska tillverkarorganisationen AHRI.

AREA, eller Air conditioning and Refrigeration European Association är kyl- och värmepumpentreprenörernas europeiska organisation. Totalt har den 25 medlemmar från 21 länder, alla branschföreningar i sina respektive länder. Totalt representerar AREA närmare 13.000 företag med 150.000 medarbetare och en samlad omsättning på över 23 miljarder Euro.