GrafMänniska1270x340

Höstens konjunkturrapport presenterad

2020-09-22

Höstens konjunkturrapport från Navet Analytics har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Nedan följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

Konjunkturutveckling 

Under första halvåret 2020 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till knappt 4,5 miljarder kronor. Jämfört med samma period 2019 innebar utfallet en minskning med närmare 10 procent. Framförallt har service- och underhållsvolymen samt kommersiell kyla drabbats särskilt hårt under första halvåret, av Covid-19 genom restriktioner och en ökad osäkerhet bland beställarna. Prognosen för helåret 2020 har därför reviderats i negativ riktning från +4 procent till -3 procent för total kylvolym. 2021 beräknas en samlad tillväxt med 5 procent och troligen är det både nyinstallationsvolymen och service och underhåll som får positiva rekyler.

Regional utveckling 

Den samlade kylvolymen i region Stockholm under första halvåret i år var 5 procent större än samma period förra året. Den positiva prognosen sedan tidigare för helåret ligger kvar, men har dock dämpats något. Under första halvåret i år är det kommersiell kyla som svarar för tillväxten och det är också den sektor som väntas växa kraftigast 2020. 2021 väntas en negativ utveckling på 10-15 procent, främst till följd av en nedgång i de privata investeringarna. 

Utfallet för total kylvolym i Västra Götaland under första halvåret i år uppgick till ungefär hälften av volymen för samma period 2019. Både komfortkyla och kommersiell kyla har drabbats hårt av minskade investeringar. Nedgången var emellertid väntad och den sedan tidigare negativa prognosen har endast justerats något i negativ riktning mot bakgrund av Covid-19. Det kraftigaste fallet förväntas inom kommersiell kyla. 2021 ökar sannolikt investeringarna inom båda sektorerna, men då till en relativt låg nivå. 

Utfallet för första halvårets totala kylvolym i Skåne hamnade något under volymen för samma period förra året. Utfallet, som indikerar en ökning för helåret 2020, ligger i linje med tidigare prognoser. Denna har dock justerats i negativ riktning med hänsyn till den osäkra situationen i konjunkturen. Kommersiell kyla ser ut att utvecklas mycket starkt, både i år och nästa år, medan komfortkyla troligen kan se fram emot en stark uppgång 2021.

Utfallet under första halvåret i Sydsverige var som väntat svagt och den sedan tidigare negativa prognosen har sänkts ytterligare något. Totalt uppgick volymen för årets första sex månader till ungefär hälften av 2019 års första halvårsvolym. Det är en svagare aktivitet på byggmarknaden, förstärkt av osäkerheten i konjunkturen, som ligger bakom nedgången i år. 2021 förväntas marknaden rekylera upp med närmare 30 procent. 

Mellansverige har prognosen för den samlade kylvolymen dämpats något. Båda sektorerna väntas minska i år och nedgången var väntad. Prognosen för 2021 har justerats i positiv riktning och indikerar en samlad volymökning med 30 procent. 

Utfallet för första halvårets totala kylvolym i region Norrland var nästan tre gånger så stor som vid samma period förra året. Enstaka större projekt har fått genomslag under årets första sex månader, men för andra halvåret är projektvolymen avsevärt mindre. Detta innebär att förväntningarna för helåret är betydligt mindre positiv än vad årstakten i kylvolymen visar. Efter en marginell uppgång i år väntas en starkare tillväxt 2021. Det är kommersiell kyla som spås få den starkaste tillväxten.

Rekryteringsläget 

En jämförelse av det upplevda rekryteringsläget i augusti i år med januari visar att situationen har blivit mindre ansträngd än för sex månader sedan. Den tydligaste skillnaden mot föregående undersökning är att andelen som anser det vara mycket svårt att rekrytera ledningsfunktioner och tjänstemän har minskat, samtidigt som det är fler som anser det var ganska svårt att rekrytera till dessa typer av tjänster. Det är fortsättningsvis på montagesidan som rekryteringssvårigheterna är störst och här har inte situationen förändrats något sedan förra mätningen i januari.