GrafMänniska1270x340

Höstens konjunkturrapport presenterad

2019-09-19

Höstens konjunkturrapport från Navet Analytics, (före detta Industrifakta) har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Nedan följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

Konjunkturutveckling 

Under första halvåret 2019 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till ca 4,7 miljarder kronor. Utfallet indikerar en total marknadstillväxt på 4 procent i år, vilket också är prognosen för 2019. Tillväxten beräknas vara något starkare inom kommersiell kyla och den trenden spås hålla i sig under såväl 2019 som 2020. Sedan förra rapporttillfället har totalprognosen för kylmarknaden 2020 höjts från +2 till +4 procent. Prognosen för i år är emellertid oförändrad. 

Regional utveckling 

Prognosen för total kylvolym i region Stockholm 2019 ligger kvar. Prognosen för 2020 har dock justerats i positiv riktning. Efter ett par års nedgång inom kommersiell kyla väntas en positiv rekyl i år och nästa år till följd av stora byggprojekt inom detaljhandeln. Komfortkyla väntas få en ökning 2020 tack vare stigande investeringar inom privata och offentliga lokaler.
 
Den positiva prognosen för de samlade kylinstallationerna i Västra Götaland 2019 ligger kvar sedan förra rapporttillfället. Däremot väntas nedgången 2020 bli kraftigare än vad som tidigare förväntats. Det är en mörkare bild för kommersiell kyla under nästa år som har föranlett en justering av totalprognosen. 

Trots en kraftig nedgång för kylvolymen i Skåne 2018 väntas även 2019 bli svagt. Den största minskningen väntas kommersiell kyla svara för. När det gäller 2020 har prognosen emellertid justerats i positiv riktning. Både komfortkyla och kommersiell kyla väntas bidra till tillväxten men den starkaste utvecklingen finns troligen inom kommersiell kyla. 

Efter förra årets uppgång av total kylvolym i Sydsverige väntas en kraftig rekyl i år. Det är de kommersiella kylinstallationerna som spås minska. Den negativa utvecklingen inom sektorn ser ut att fortsätta även under 2020. Utvecklingen inom komfortkyla förväntas bli ryckig med hänsyn till kraftiga svängningar på byggmarknaden.
 
Efter en positiv tillväxt för den samlade kylvolymen i Mellansverige väntas nu marknaden falla tillbaka under två år. Prognosen för 2019 är oförändrad och utvecklingen dämpas av den kraftiga minskningen inom kommersiell kyla. Sedan förra rapporttillfället har dock prognosen för 2020 dämpats väsentligt och indikerar nu en kraftig minskning till följd av en tilltagande marknadsnedgång för kommersiell kyla. 

I region Norrland beräknas total kylvolym tappa ca 10 procent i marknadsvärde under 2019. Prognosen för i år har dämpats något sedan tidigare rapporter. Samtidigt ser utsikterna betydligt bättre ut för 2020 och totalvolymen har höjts kraftigt. Utvecklingen ser bättre ut inom såväl komfortkyla som kommersiell kyla. 

Rekryteringsläget

En jämförelse av det upplevda rekryteringsläget i augusti med januari i år visar att situationen börjar bli mindre akut och att en något svalare konjunktur ger en större balans på arbetsmarknaden. Den stora skillnaden mot föregående undersökning är att andelen som anser det vara mycket svårt att rekrytera har minskat väsentligt. Fortsättningsvis är det på montagesidan som rekryteringssvårigheterna är störst. När det gäller att rekrytera till ledningsfunktioner är utmaningarna betydligt mindre.