Graph1020x340

Höstens konjunkturrapport presenterad

2018-09-19

Höstens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Nedan följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

Konjunkturutveckling 

Under första halvåret 2018 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till ca 4,4 miljarder kronor. Utfallet är en ökning med drygt 7 procent jämfört med samma period 2017 och mer positivt än vad som kunde förväntas. Det är i första hand komfortkylas tillväxt som överraskar. Prognosen för innevarande och nästa års utveckling är fortsatt positiv och visar en årlig tillväxt med 5-6 procent. 

Regional utveckling 

Prognosen för total kylvolym 2018 i region Stockholm har justerats marginellt i positiv riktning med hänsyn tagen till utfallet för första halvåret. Emellertid har utvecklingen i respektive sektor tagit en annan riktning än vad bedömningen i mars visade och det är också stora skillnader mellan hur de båda sektorerna förväntas utvecklas. 

Den positiva prognosen för de samlade kylinstallationerna i Västra Götaland kvarstår. Prognosen är emellertid något mindre positiv jämfört med vid förra rapporttillfället men pekar ändå på en tillväxt med mer än 30 procent. Ökningen väntas fortsätta även 2019, driven av en positiv utveckling för både komfortkyla och kommersiella installationer. 

Skånes totala kylinstallationer ökade kraftigt 2017 och i år väntas en rekyl. Nedgången ser ut att bli kraftigare än vad som förväntades vid förra rapporttillfället i mars och den negativa utvecklingen ser ut att fortsätta även 2019. Kommersiell kyla drabbas troligen i högre utsträckning än komfortkyla. 

Trots en kraftig uppgång på kylmarknaden i Sydsverige under 2017 väntas en fortsatt tillväxt i år. I förra rapporten var bedömningen att ökningen skulle infalla först 2019, men med hänsyn till det starka utfallet för första halvåret har den positiva prognosen tidigarelagts. Det är en reviderad prognos för komfortkyla som har lyft årets prognos från -2 procent till +14. 

I Mellansverige beräknas den samlade kylinstallationsvolymen under första halvåret i år vara 75 procent större än vid samma period förra året. Båda delsektorerna växer, men den starkaste tillväxten svarar kommersiell kyla för. I år beräknas den totala volymen växa med närmare 20 procent, 2019 planar tillväxten troligen ut. 

Den negativa prognosen för 2018 i region Norrland ligger fast även om utfallet under första halvåret pekar på en motsatt riktning. Volymen för första halvåret är 20 procent högre än vid samma period förra året. Båda delsektorerna tenderar att minska i år men för komfortkyla är det troligt att en återhämtning sker redan nästa år.

Rekryteringsläget 

En jämförelse av det upplevda rekryteringsläget i september med januari i år visar på extrema skillnader. Andelen som anser det mycket svårt att hitta rätt personal har ökat dramatiskt och det gäller samtliga personalkategorier. Vid den senaste mätningen svarar nästan 9 av 10 tillfrågade att man har mycket svårt att rekrytera. Rekryteringssvårigheterna har länge varit ett uppmärksammat problem, men den situation som beskrivs av de intervjuade under hösten 2018 saknar motstycke i tidigare rapporter.