Stapeldiagram1020x340

Höstens konjunkturrapport presenterad

2017-09-28

Höstens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Nedan följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

Konjunkturutveckling

Under första halvåret 2017 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till 3,9 miljarder kronor. Utfallet innebär en ökning med 5 procent jämfört med samma period 2016. Om takten för kylinstallationerna håller i sig under andra halvåret i år, kan det innebära en ökning med knappt 3 procent i år jämfört med helåret 2016. Utvecklingen för 2018 ser ut att bli ännu bättre än vad tidigare prognoser indikerat. Bedömningen är nu en uppgång för den samlade kylinstallationsvolymen med 5 procent. Bakgrunden är den starka tillväxten för bygginvesteringarna inom kontor, handel och offentliga lokaler, vilka gynnas av en fortsatt stark svensk ekonomi, en växande befolkning och en ökad sysselsättning.

Regional utveckling 

Efter förra årets oförändrade kylvolym i Stockholms län, tyder prognosen på en ökning med 7 procent i år och ytterligare 10 procent 2018. Både komfortkyla och kommersiell kyla väntas växa. Utfallet för första halvåret i år var visserligen svagare jämfört med samma period förra året, men förväntningarna är trots detta positiva när det gäller året som helhet. 

Kylinstallationsmarknaden i Västra Götaland har inlett mycket starkt i år om man jämför med samma tidpunkt 2016. Årstakten är också positiv, vilket har inneburit att prognosen för den samlade kylvolymen 2017 har reviderats i positiv riktning, även om den trots allt fortfarande indikerar en liten nedgång. Prognosen för 2018 tyder på en rekyl uppåt. 

Skånes kylinstallationer föll tillbaka under 2016 och i år spås en positiv rekyl på den utvecklingen. Utvecklingen hittills i år indikerar en mycket kraftig uppgång för 2017 som helhet och både komfortkyla och kommersiell kyla bedöms lyfta rejält. Prognosen för 2017 har höjts avsevärt, vilket samtidigt för med sig en negativ rekyl 2018. 

Utfallet hittills i år för total kylvolym i Sydsverige innebär en kraftig nedgång jämfört med samma period 2016. Som helhet väntas en nedgång på marknaden i år med närmare 10 procent, men 2018 väntas lite av denna nedgång hämtas in. 

Kylvolymen för första halvåret i år i Mellansverige ligger något över utfallet vid samma period 2016. Prognosen för 2017 har höjts något sedan förra rapporten i mars medan bedömningen för 2018 inte har förändrats. Utvecklingen hittills i år drivs uteslutande av växande kommersiella kylinstallationer, medan komfortkyla tvärt emot ser ut att minska i år jämfört med helåret 2016.
 
Utfallet för den totala kylmarknaden i Norrland under första halvåret i år ligger klart över nivån vid samma tidpunkt 2016. Prognosen för både 2017 och 2018 har höjts sedan förra rapporttillfället i mars. Det är kommersiell kyla som driver tillväxten i år och totalt sett väntas denna sektor utvecklas betydligt starkare än komfortkyla under hela prognosperioden.