Stapeldiagram1020x340

Höstens konjunkturrapport presenterad

2016-09-28

Hösten 2016

Höstens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Nedan följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

Konjunkturutveckling

Under första halvåret i år beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till drygt 3,6 miljarder kronor. Utfallet innebar en ökning med drygt 5 procent jämfört med samma period 2015. Volymen låg i linje med fjolårets prognos för helåret 2016. Nu kommer emellertid tecken som tyder på en avmattning av tillväxten under resten av året.  Industrifaktas samlade bild av utvecklingen visar en ökning av den totala kylvolymen i år med 2 procent följt av en tillväxt 2017, som kan komma att uppgå till omkring 4 procent. Komfortkyla beräknas få en marginellt starkare tillväxt jämfört med kommersiell kyla. Förklaringen ligger främst i en kraftigt ökad byggvolym inom kontor, handel och offentliga lokaler. 

Regional utveckling 

Den starka och positiva trenden på kylmarknaden i Stockholms län ser ut att fortsätta i år. Tillväxten kan främst tillskrivas ökningen för kommersiell kyla, tack vare investeringar i bl.a. detaljhandeln. Komfortkyla, som ökade kraftigt 2015, väntas totalt sett att få en relativt svag ökning i år och nästa år. 

Konjunkturbilden i Västra Götaland har försämrats avsevärt. Nedgången i kylvolymen 2015 var en rekyl på den kraftiga uppgången året innan. I år var det väntat med en viss studs tillbaka men den ser ut att utebli. Utvecklingen är för tillfället svag inom både komfort- och kommersiell kyla. Troligen återhämtar sig marknaden till viss del under nästa år. 

För Skåne innebär det magra utfallet av kylinstallationer under första halvåret i år en justering av årets prognos till det sämre. Båda kylsektorerna utvecklas för närvarande svagt och uppgången låter troligen vänta på sig till 2017. Den svaga utvecklingen kan hänföras till en låg aktivitet när det gäller både handel och kontor.

Sydsverige har den totala kylmarknaden hittills i år utvecklats positivt och i linje med förväntningarna. Både komfortkyla som kommersiell kyla har medvind. Nästa år väntas dock en avmattning för kommersiell kyla, medan komfortkyla troligen växer ytterligare något.

Totalt sett under perioden 2016-2017 väntas en ökad kylvolym i Mellansverige. Tidigare förutspåddes en jämn tillväxt under perioden, men den bilden har förändrats något. Med hänsyn till det svaga utfallet för kommersiell kyla under årets första sex månader, väntas istället en nedgång på total kylmarknad i år följt av en mer markant uppgång under 2017.  

Utvecklingen för total kylmarknad i Norrland ligger väl i linje med förväntningarna. Kommersiell kyla utvecklas svagt i år, vilket är en rekyl på den kraftiga ökningen 2015. Sammantaget för kylmarknaden väntas under perioden 2016-2017 en negativ marknadsutveckling, men för komfortkylans del blir utvecklingen troligen svagt positiv.