Stapeldiagram colour

Höstens konjunkturrapport presenterad

2015-09-24

Höstens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från medlemssidorna på vår hemsida. Nedan följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

Konjunkturutveckling 

Under första halvåret 2015 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer uppgå till drygt 3,3 miljarder kronor. Utfallet innebär en ökning med 3 procent jämfört med samma period 2014. Komfortkyla beräknas få en svagare tillväxt än kommersiell kyla i år. 2016 väntas situationen vara den omvända.

Komfortkyla 
Komfortkyla har haft en stark tillväxt under de senaste två åren. Signaler indikerar dock om en tillfällig inbromsning av tillväxten. Orsaken är att den samlade husbyggnadsvolymen inom kontor, handel och offentlig sektor den senaste tiden har legat kvar på oförändrad nivå. På något års sikt väntas investeringarna emellertid åter ta fart, vilket förväntas ge en ökning för komfortkyla på +5 procent 2016. 

Kommersiell kyla 
De kommersiella kylinstallationerna spås öka med i genomsnitt 3 procent per år 2015-2016. Försäljningen inom detaljhandeln och livsmedelshandeln har ökat kraftigt under det senaste kvartalet och stämningsläget är avsevärt positivare än normalt. Livsmedelshandeln räknar med fortsatt ökad försäljningsvolym det kommande kvartalet och även antalet anställda väntas öka.

Regional utveckling

I Stockholms län pekar utfallet under första halvåret i år på att den totala kylvolymen kan komma att minska med omkring 10 procent i år. Denna utveckling skulle i så fall följa på förra årets nedgång, som uppgick till närmare 8 procent. Det är i första hand den negativa utvecklingen för kommersiell kyla som drar ner årets volym. En minskad byggvolym inom handel ligger bakom nedgången.

Under 2014 ökade den samlade kylvolymen kraftigt i Västra Götaland. Prognosen för i år pekar på en nedgång, som emellertid är så pass liten att totalvolymen 2015 väntas hamna över 2013 års kylvolym.

För Skåne län ser prognosen för i år betydligt ljusare ut än vad som tidigare indikerats. Husbyggandet inom kontor och handel pekar uppåt, vilket betyder att den nedgång i kylvolym som signalerades i våras, troligen förbyts mot en svag uppgång. På ett års sikt är prognosen positiv, då man kan vänta sig en fortsatt tillväxt för husbyggandet och en positiv situation på fastighetsmarknaden. 

I Sydsverige ligger bedömningen från tidigare prognoser kvar. Komfortkyla väntas på två års sikt ligga kvar på oförändrad volym, medan kommersiell kyla kan komma att växa i god takt. 

Mellansveriges kylvolym höll sig i det närmaste oförändrad under 2014. Den tidigare bedömningen indikerade en svag utveckling för i år. Med hänsyn till växande husbyggnadsvolymer inom kontor och handel är årets prognos justerad och visar nu istället en betydande uppgång som berör både komfortkyla och kommersiell kyla. 

Utvecklingen för total kylmarknad i Norrland är inne i ett starkt positivt skede. 2014 steg total kylvolym med över 70 procent och den positiva utvecklingen väntas fortsätta även i år. Utvecklingen beror på två stora projekt i Umeå: nybyggnad av shoppingcenter och etableringen av Ikea vid Entré Syd. 2016 spås en betydande negativ rekyl när projekten fasas ut.