Höstens konjunkturrapport finns nu tillgänglig.

2013-09-25

Industrifakta har precis i dagarna släppt sin konjunkturrapport för september 2013.Nedan följer en kort sammanfattning av innehållet.

Rapporten går att ladda ner i sin helhet under medlemssidorna. 

Konjunkturutveckling 
Under första halvåret 2013 utfördes kylinstallationer till ett värde av sammanlagt 2,8 miljarder kronor. Det innebär en minskning med 11 procent, jämfört med samma period förra året. Nedgången beror framför allt på det överraskande svaga utfallet för segmentet kommersiell kyla (-16 procent). Installationsvolymen inom komfortkyla minskade också under första halvåret, men inte lika kraftigt (-5 procent). Industrifakta räknar med en återhämtning på kylmarknaden under andra halvåret. Prognosen för 2013 justeras därför från -5 till -2 procent. Nästa år väntas en tillväxt med 3 procent. 

Marknadsmöjligheter 
Det finns fortsatt stora förhoppningar om en ökad uppdragsvolym från industrin. Detta hänger troligtvis samman med att industrins husbyggnadsinvesteringar ökade kraftigt under 2012. I år väntas dock en negativ rekyl med 25 procent inom den här sektorn. Kylteknikföretagen kan dock räkna med en ökad efterfrågan från privata fastighetsbolag och offentlig sektor i år. Förväntningarna på 2014 är snarlika. I Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer redovisar livsmedelsindustrin ökad produktion och orderingång, dock väntas fortsatta personalnedskärningar.

Bland marknadsmöjligheterna är energieffektivisering fortfarande dominant. Kombinationen av stora behov och höga energipriser kan skapa mycket jobb åt kylteknikföretagen. Livsmedelsindustrin är ett annat utpekat tillväxtområde, särskilt om konjunkturen vänder så att fler industriföretag vågar satsa och investera.

Rekryteringsläget 
Rekryteringsläget har blivit tuffare sedan förra rapporttillfället. Det går att urskilja en tydlig förskjutning från svarsalternativet ”ganska svårt” till ”mycket svårt”. Vartannat kylteknikföretag tycker nu att det är mycket svårt att rekrytera personal – i samtliga yrkesgrupper.

Hot och risker 
Oron för konjunkturen har avtagit sedan i våras, men betraktas fortfarande som den största hotbilden på kylmarknaden. Hård konkurrens och låga energipriser är två riskfaktorer som har bitit sig fast på kylmarknaden. Däremot är det färre företag som är oroliga över minskat byggande, såväl generellt som specifikt inom industri och offentlig sektor.

Fastighetsvärmepumpar 
Under första halvåret 2013 minskade antalet installerade enheter med 11 procent, jämfört med samma period förra året. Prognosen indikerar dock en återhämtning under andra halvåret, vilket gör att nedgången endast blir 3 procent på årsbasis. 2014 väntas marknaden för fastighetsvärmepumpar växa med 3 procent.