STOP1270x340

Gott nytt påfyllnadsförbudsår!

2020-01-17

Som alla förhoppningsvis nu vet, 5 år efter att f-gasförordningen trädde i kraft, så är det från den första januari i år förbjudet att installera kyl och frysar innehållande köldmedium som har ett GWP värde över 2500. Det är även förbjudet att fylla på sådan kylutrustning med nytt köldmedium där kylutrustningens koldioxidekvivalent överstiger 40 ton*. Så vad kan följden bli om man bryter mot detta?

I Sverige har vi en sanktion i Miljöbalken, 29 kap 3§ punkt 8. 

3 §   För miljöfarlig kemikaliehantering döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet tar befattning med en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt utan att vidta de skyddsåtgärder, produktval eller försiktighetsmått i övrigt som behövs på grund av produktens, organismens eller varans inneboende egenskaper och genom denna underlåtenhet orsakar eller riskerar att orsaka skada på människor eller i miljön.

För miljöfarlig kemikaliehantering döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet:
        8. släpper ut en fluorerad växthusgas på marknaden eller använder en sådan gas och därigenom bryter mot ett förbud i artikel 11.1 eller 13 i förordning (EU) nr 517/2014.

Vad vi känner till på kansliet så har åtalsanmälan för överträdelse mot påfyllnadsförbudet inte prövats i domstol än, så vi vet inte var ett bötesbelopp (eller eventuellt fängelsestraff) skulle kunna landa. I Skottland och Italien, länder som likt Sverige följer f-gasförordningen, har miljöskyddsmyndigheterna varnat att de kommer döma ut böter upp till 100 000 £ respektive €, för överträdelser mot påfyllnadsförbudet. 

Vår rekommendation är att man i första hand byter ut de aggregat som berörs till aggregat med naturliga köldmedier. Som kortsiktig nödåtgärd kan påfyllnad med regenererat köldmedium eller konvertering av aggregaten till ett köldmedium med ett GWP värde under 2500 möjliggöra att aggregaten kan underhållas en viss tids framöver. Dock kan varken tillgång eller pris för regenererat köldmedium eller det köldmedium som väljs vid en konvertering, oftast R448A/449A eller R452A, garanteras vilket alltid gör dessa alternativ till ett kortsiktigt mellansteg.       

*Denna punkt gäller inte militär utrustning eller utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C. 

Viktor Ölén, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.