Studenter1020x340

Fullfölj arbetet med att stärka studie- och yrkesvägledningen

2018-10-12

Att underlätta och utveckla kontakten mellan skolan och näringslivet är nödvändigt för att ge elever en reell chans att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Den nya regeringen bör därför ta tillvara förslagen till förbättringar av studie- och yrkesvägledningen. Det menar Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen i en debattartikel på dagenssamhalle.se idag.

Elever som utbildar sig till kyl- och värmepumpstekniker är starkt efterfrågade på arbetsmarknaden och får i hög utsträckning stabila jobb med bra lön efter sina studier. Ändå är det för få som söker sig till de utbildningar som finns och arbetskraftsbrist är ett stort problem i branschen. En orsak till detta är att unga människor helt enkelt inte har kunskap om yrket. Ett pågående arbete görs just nu med att utreda förslag till förbättringar av studie- och yrkesvägledningen. För oss och många andra branscher är det av yttersta vikt att detta arbete fullföljs av nästa regering. 

I skrivande stund är det osäkert vilka partier som kommer att bilda regering i Sverige, men oavsett hur regeringen är sammansatt kommer utbildningssystemets matchning mot arbetsmarknaden att vara en viktig fråga under den kommande mandatperioden. 

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen vill därför passa på att göra ett medskick till en ny regering – ta vara på det arbete som görs i utredningen ”En utvecklad studie- och yrkesvägledning” (Dir. 2017:116). Två av utredningens uppdrag är att ”analysera hur undervisningen samt kompetensen hos pedagogisk personal kan utvecklas inom studie- och yrkesvägledning och området arbetslivskunskap” och att ”analysera hur studie- och yrkesvägledarens roll kan stärkas och i högre grad integreras i verksamheten”. Svaren på dessa båda uppdrag är avgörande för kompetensförsörjningen inom såväl kyl- och värmepumpbranschen som många andra yrkesområden.

För oss finns det ett antal förslag vi anser är viktiga att de kommer med i utredningen och sedan fångas upp av den nya regeringen. Vi vill:

  • Att studie- och yrkesvägledningen tydligare ska integreras i den ordinarie undervisningen.
  • Att eleverna får information om vilka yrken som ger dem bäst förutsättningar till arbete efter studierna
  • Att studie- och yrkesvägledarnas roll uppvärderas genom att skolhuvudmännen får ett tydligare ansvar för att säkerställa elevernas arbetsmarknadskunskaper och i att förbättra det yrkesförberedande samarbetet mellan skola och näringsliv.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och våra medlemsföretag har givetvis ett eget intresse i en väl fungerande studie- och yrkesvägledning, men framförallt tror vi att det finns ett samhällsintresse i att elever inom den svenska grundskolan får en generellt bättre kunskap om arbetsmarknaden och vilka jobb som finns. Vi är övertygade om att en bättre arbetsmarknadskunskap, genom att elever får möta olika yrken kopplat till ämnen i skolan även skulle öka nyfikenheten och kunskapstörsten hos elever och på det sättet bidra till skolans kunskapsmål. 

Studie- och yrkesvägledare har och kommer att ha en viktig roll i att ge elever vägledning inför deras yrkesval. Att underlätta och utveckla kontakten mellan skolan och näringslivet är dock nödvändigt för att verkligen ge elever chansen att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och våra medlemmar är beredda att bidra i det arbetet.