Invoice1600x340

Fråga avseende Boverkets bidrag för energieffektivisering

2023-11-10

SKVP har fått en del frågor från medlemmar avseende Boverkets bidrag för energieffektivisering. Frågan som ställts är om man kan använda schablon för att beräkna materialkostnaden.Boverket låter meddela att det tyvärr inte finns något generellt svar på hur företagen ska utforma fakturor och bilagor för att varje länsstyrelse, i varje enskilt fall, ska ha tillräckligt underlag.

Det finns vissa minsta gemensamma nämnare som åtminstone ska vara uppfyllda. Utöver detta har den enskilda länsstyrelsen rätt att begära in det underlag man behöver för att kunna göra en bedömning. Det som kan sägas är att det formellt sett inte finns något i regelverket för bidraget som hindrar att företag schablonberäknar arbetskostnaden enligt Skatteverkets information i samband med totalentreprenad till fast pris.

De krav som finns är att fakturan ska vara specificerad så att det tydligt går att utläsa vilka kostnader som avser vilket material, samt vilka kostnader som avser arbete. Det ska även framgå när åtgärden påbörjades respektive färdigställdes

Vidare ska den sökande fylla i ett antal uppgifter vid ansökan om utbetalning. Se urklippet här nedanför. Sökande behöver få fram dessa uppgifter. Därutöver kan alltså länsstyrelsen begära ytterligare information eller kompletterande uppgifter som man anser sig behöva för att kunna göra en bedömning av att villkor för bidrag uppfylls.

Utdrag ur blanketten Ansökan om utbetalning