handpen

Förslag till ny F-gasförordning - kommissionen vill öka tempot i utfasningen av HFC-köldmedier

2022-04-13

Förslaget innefattar till exempel krav på certifiering även för hantering av ”andra relevanta alternativ till fluorerade växthusgaser” samt energieffektiviseringsaspekter. Det innebär att även köldmedier som koldioxid, propan, ammoniak och HFO:er kommer att inkluderas i certifieringskraven, men än så länge är det inte specificerat exakt vad kommissionen åsyftar.

Jämfört med nuvarande nedfasning, i gult nedan, så är förslaget att bara tillåta en fjärdedel så stor växthuspåverkan av sålda köldmedier år 2030. Därefter fortsätter nedfasning fram till 2050 där närmast en utfasning av växthuspåverkande köldmedier är uppnådd.   

 

Förslaget kommer även med nya eller uppdaterade förbud för försäljning av vissa produkter. För kyl och värmepumpsbranschen är de viktigaste förslagen:

Fabriksmonterade hermetiska kylaggregat, luftkonditioneringsenheter och värmepumpar föreslås från 2025 inte få säljas med ett köldmedium med ett GWP värde över 150.

Från 2027 föreslås ett försäljningsförbud på splittar som använder köldmedium med hög växthuspåverkan. För de med en effekt som understiger 12 kW är gränsen satt till 150 i GWP och för de över 12 kW så ligger gränsen på 750. För denna punkt har kommission dock lagt till ett undantag som säger att förslaget bara gäller om det går att uppfylla gällande säkerhetsstandarder.

Vid service av befintlig utrustning föreslås skärpta krav på vilka köldmedium som får användas för samtliga kategorier av produkter. Från och med 2024 föreslås ett förbjud för att vid service och underhåll använda nytt köldmedium med ett GWP värde på 2500 eller mer. Från 2030 gäller förbudet även återvunnet och regenererat köldmedium. 

Slutligen så uppmuntrar förslaget medlemsländerna att utveckla centraliserade digitala system för köldmedierapportering. Möjligheten finns även i nuvarande lagstiftning och används framgångsrikt i vissa länder redan. Om Sverige väljer att implementera ett sådant system betyder det att den manuella hantering som vi idag har med blanketter till kommunerna skulle förändras och möjligheten till sammanställning av nationell statistik kan förbättras avsevärt.