Ungtjej1270x340

Förslag om att stärka yrkesvägledningen

2018-12-14

- för att få fler att söka sig till installationsbranschen

I en riksdagsmotion föreslår Martina Jönsson (C) att studie- och yrkesvägledarens roll ska stärkas i skolan för att på så sätt få upp ungdomarnas ögon för branscher där det finns goda möjligheter till jobb. Ett välkommet förslag enligt Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och som företräder en bransch där många företag har svårt att få tag i utbildad personal. 

Kyl- och värmepumpsbranschen tillhör en av de branscher där bristen på utbildad personal gör sig påmind. I de årliga undersökningar som görs bland medlemsföretagen inom Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är trenden tydlig, det blir allt svårare att rekrytera till företagen och detta samtidigt som många utbildningsplatser gapar tomma.

- Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och våra medlemsföretag har givetvis ett eget intresse i en väl fungerande studie- och yrkesvägledning, men framförallt tror vi att det finns ett samhällsintresse i att elever inom den svenska grundskolan får en generellt bättre kunskap om arbetsmarknaden och vilka jobb som finns, säger Per Jonasson.

Installatörernas utbildningscentrum, IUC, omnämns i motionen som exempel på utbildare inom kompetensområden vilka efterfrågas på arbetsmarknaden, något som kommer leda till stabila jobb med bra lön för eleverna efter studierna. Trots det är det för få som söker sig dit. 

I motionen föreslår Martina Jönsson därför att studie- och yrkesvägledarens roll stärks i skolan för att bättre kunna vägleda elever till yrken med goda framtidsutsikter. Detta ska göras genom att studie- och yrkesvägledningen tydligare integreras i den ordinarie undervisningen och att studie- och yrkesvägledarnas roll uppvärderas. Ett sätt att uppnå detta skulle kunna vara att skolhuvudmännen får ett tydligare ansvar för att säkerställa elevernas arbetsmarknadskunskaper och att förbättra det yrkesförberedande samarbetet mellan skola och näringsliv.