Enironment1270x340

Fel att göra förbränning av fossil plast till Sveriges miljövänligaste energialternativ

2019-01-17

Boverkets regelverk för nära nollenergihus gynnar fjärrvärmen på bekostnad av el kopplad till kyl- och värmepumpsteknik. Det menar Per Jonasson, vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och Johan Aspelin, vd Golvbranschen, i en debattartikel på aktuellhallbarhet.se den 16 januari.

Arbetet med de nya reglerna för nära nollenergihus, eller mer precists Boverkets byggregler avsnitt 9, har kantats av många turer. Från början var de nya reglerna tänkta att vara på plats redan 2017. Efter att det i våras presenterades ett försenat förslag som efter remiss och beredning var planerat att genomföras har Boverket valt att ännu en gång ompröva sitt förslag. Tyvärr verkar det fortfarande som att det finns en resa kvar till ett balanserat och väl avvägt förslag som både gynnar en hållbar omställning och som inte radikalt ändrar spelreglerna på värmemarknaden.

Under ett seminarium i november presenterade Boverket sina nya tankar kring regelverkets utformning. I centrum för hela arbetet med de nya reglerna ligger de så kallade primärenergifaktorerna. Ett krångligt begrepp, men som har oerhört stor påverkan på den svenska bostads- och värmemarknaden. Enkelt uttryckt behöver alla nya hus i framtiden klara kravet på att vara ett nära nollenergihus och för att klara det får inte husets primärenergital överstiga ett visst värde. Detta tal bestäms genom att multiplicera mängden levererad energi till byggnaden med en primärenergifaktor som varierar beroende på vilken energibärare (el, fjärrvärme, olja, gas mm) som levererat energin, summan delas sedan med golvarean för att få primärenergitalet.

Innebörden av detta är att det blir extremt viktigt för olika intressen, liksom kyl- och värmepumpsbranschen, att primärenergifaktorerna inte missgynnar den egna tekniken. Faktorn ska i grund och botten inte fastställas genom en godtycklig bedömning, utan en teknisk sådan. Om mycket primärenergi har använts för att producera och distribuera energin blir faktorn högre och vice versa. Därför förvånades vi av att i det nya förslaget hade helt plötsligt skillnaden mellan el (som används för kyl- och värmepumpsteknik) och fjärrvärme ökad markant, till fjärrvärmens fördel. Detta har skett genom att Boverket bedömt att avfall inte har någon alternativ användning än förbränning och därmed räknas bara avfallets transporter in i hur det påverkar primärenergifaktorn.

En enligt oss fullkomligt absurd bedömning och som osakligt skapar stora skillnader i förutsättningarna mellan värmepumps- och fjärrvärmeteknik i Sverige, då en stor del av fjärrvärmen i Sverige drivs genom förbränning av avfall. För att tala klarspråk, avfall är till nära femtio procent plast producerad av råolja, vilket enligt förslaget skulle bli direkt gynnat att elda med om man som fjärrvärmeleverantör vill driva en energieffektiv verksamhet med en låg primärenergifaktor. Att jämföra med t.ex. biobränsle som skulle bli mer än 25 gånger mer ineffektivt att elda med än fossil plast.

Samtidigt har vi i Sverige en stark rörelse bland plastintensiva näringar såsom t.ex. golvnäringen mot ökad återvinning och cirkulär ekonomi. Denna skulle bli fullkomligt underminerad genom att fossil plast görs till ett av de absolut mest energieffektiva alternativen vid drift av fjärrvärme.

Dessutom innebär den nu presenterade snedvridningen mellan energislagen att det skulle bli så pass svårt att klara kraven för nära nollenergihus med värmepumpsteknik att den idag mest vanliga, effektiva och ekonomiska lösningen för småhus, frånluftsvärmepumpar, skulle vara hotad.

Ett indirekt förbud för frånluftvärmepumpar skulle utgöra en ytterligare och mycket markant fördyrning för småhusproduktionen på en marknad som redan lider av höga byggkostnader orsakade av bland annat tuffa byggregler. Att räkna in den fördyrningen på de minimala energivinster som kan åstadkommas i ett nybyggt småhus utan frånluftvärmepump kan komma att ta uppåt ett halvt sekel. I de fall då bergvärme eller fjärrvärme inte är ett alternativ skulle ett indirekt förbud för frånluftvärmepump dessutom kunna begränsa en byggares valmöjligheter till en sådan nivå att exempelvis oljeeldning kunde bli ett tänkbart alternativ.

Vi vill därför uppmana Boverket att tänka om och tänka rätt medan tid fortfarande finns. Slå inte undan benen för den cirkulära plastekonomin och småhusproduktionen i Sverige genom ett förslag som med bara lite eftertanke är orimligt. Värna en hållbar omställning och ett teknikneutralt regelverk för nära nollenergihus.

Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP

Johan Aspelin, vd, Golvbranschen, GBR