Supermarket_R404A_ICA1020x340

F-gasförordningen – goda intentioner med omfattande konsekvenser

2018-02-27

Tisdagen den 20 februari anordnade Svensk Dagligvaruhandel tillsammans med Svenska Kyl & Värmepumpföreningen ett seminarium med fokus på dagligvaruhandelns situation när det gäller köldmedier, i synnerhet f-gaser.

Trots att mindre än två år återstår innan R404A i princip förbjuds att fyllas på i livsmedelsbutikernas kylanläggningar har reaktionen från handlarna kommit väldigt sent och läget är nu kritiskt. Bristande tillgång och kraftiga prisökningar på köldmedier har dock tillsammans fungerat som en väckarklocka för handlarna, det framgick tydligt under seminariet.

Stor oro och osäkerhet

Tidsbristen och osäkerheten kring vilken åtgärd man bör välja för den egna kylanläggningen har dock lett till en stor oro bland handlarna. Många har skjutit frågan framför sig i hopp om att ett nytt ”mirakelköldmedium ”som enkelt kan ersätta R404A ska komma. Helst vill man bara kunna tömma ut det gamla köldmediet och fylla på med ett nytt utan att behöva göra så mycket mer. Pavel Makhnatch, forskare från KTH, berättade om olika scenarier för f-gasutfasningen och om hur användningen kan fördela sig mellan olika köldmedier. Vad som kan konstateras är att det, oavsett scenario, inte räcker med att bygga om de anläggningar som idag använder R404A utan det kommer även krävas ett påtagligt minskat användande av R134a och R410A om köldmediekvoterna ska räcka till. Vad gäller handlarnas förhoppningar om ett ”mirakelköldmedium” avfärdade Pavel dessa snabbt. 

- Något sådant kommer helt enkelt inte att dyka upp, sade Pavel Makhnatch. 

De system som vi lär se framöver kommer istället att innehålla brandfarliga köldmedier, med undantag för koldioxid, och måste anpassas efter detta faktum. 

Lennart Rolfsman från Rise, tidigare SP, framförde att plug-in-diskar med kolväteköldmedium kan vara ett alternativ. Eftersom dessa köldmedier, kolväten, är brandfarliga finns så klart risker med användningen - men de är hanterbara. Precis som Pavel menade Lennart att brandfarliga köldmedier kommer att vara en viktig del framöver i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. 

- Racet mot lägre växthuspåverkan har bara börjat, sade Lennart Rolfsman. 

Stor brist på kompetenta tekniker påverkar övergången

Enligt siffror från ICA är idag cirka 200 utav kedjans sammanlagt 1300 butiker utrustade med koldioxidsystem. 

- Vi kanske kan bygga om cirka 150 butiker om året berättar Elisabeth Due från ICA-handlarnas förbund. Då kan man räkna ut hur lång tid det kommer ta innan vi är klara.

Bilden av hur pressat tidschemat ser ut bekräftas av Peter Grahn, projektansvarig hos Huurre Sweden AB, ett landets största kylföretag. 

- Vi kommer att ha svårt att hinna med att åtgärda kundernas anläggningar i tid, det vill säga före 2020. Om vi tillsätter alla våra resurser och inte ägnar oss åt något annat kommer vi i bästa fall vara klar året efter, vilket inte är ett realistiskt scenario.

En försvårande omständighet är kylföretagens svårigheter att rekrytera personal. Det antal kyltekniker som utbildas årligen i Sverige räcker inte till för att täcka behovet.

Myndighet och departement på plats

På plats under seminariet fanns också Johanna Jansson från Miljö- och Energidepartementet som förklarade hur utfasningen av f-gaser ingår i den globala klimatpolitiken och hur Sveriges roll ser ut. Maria Ujfalusi från Naturvårdsverket berättade sedan övergripande om F-gasförordningens innehåll och uppbyggnad. I det stora perspektivet är F-gasförordningen rätt unik sett till omfattning och kravställningar, men som Maria pekade på finns nu även andra globala överenskommelser på plats, t ex Kigali-överenskommelsen, vilka kommer att påskynda f-gasutfasningen även i utvecklingsländer. 

Energieffektivitet - viktigt för både miljö och ekonomi

Vad som inte får glömmas bort när en övergång till miljövänligare köldmedier diskuteras är att beakta hur omställningen påverkar energiförbrukningen för den enskilda anläggningen. Utfört på fel sätt kan energiförbrukningen öka om det vill sig illa, men studier och faktiska energibesparingsprojekt visar att det finns stora möjligheter att minska energibehovet med ganska små medel. 

- Om beställaren ställer krav och prioriterar driftsekonomi i upphandlingen finns en stor sparpotential, sade Lennart Rolfsman från Rise vidare. Vi kan visa på verkliga fall där man minskat energibehovet med upp till 80%. Det krävs naturligtvis kompetens hos entreprenören för att lyckas med detta, varför det är det viktigt att vara noggrann i upphandlingen.

Utöver föredragshållarna deltog cirka ett trettiotal personer i seminariet, cirka hälften från handlarledet och den andra hälften från leverantörer och branschorganisationer. Även om arrangörerna säkert skulle önskat att salen var proppfull med enskilda handlare fanns i alla fall flera centralt placerade representanter för de olika butikskedjorna på plats, vilket kan visa sig viktigt för att vägleda handlarna framöver.

Magnus Nikkarinen, Näringspolitiskt ansvarig för Svensk Dagligvaruhandel, avrundade programmet med att kort summera de utmaningar som handeln har framför sig. 

- Det gäller att förstår de olika förutsättningar som finns mellan butikerna, inte minst kopplat till butikernas storlek och om de finns i storstad eller på landsbygden. Kylan är dessutom den i särklass största investeringsposten vilket gör processen svårare. Osäkerheten kring alternativen till R404A har också en negativ effekt på beslutsprocessen. Sedan finns det också osäkerhet kring investeringsstöd, om de mer utsatta handlarna kan få hjälp för att finansiera omställningen. Sett till alla de butiker som berörs av F-gasomställningen är det ganska mycket pengar som kommer att behöva investeras framöver. Vad som blir den svåraste nöten att knäcka, finansieringen eller att hinna utföra alla ombyggnader i tid, får vi snart veta.