F-gasförordningen – dagsläge, och vad händer härnäst?

2013-08-15

Ända sedan Europakommissionen presenterade sitt förslag till ny F-gasförordning i november 2012 har ett frenetiskt arbete pågått såväl inom EU:s organisationer, som inom ett stort antal bransch- och lobbyorganisationer. Alla kämpandes för att göra sin röst hörd, och få gehör för sina åsikter. För kyl- och värmepumpbranschen har arbetet till stor del skötts via vår europeiska organisation AREA, men även Kyl & Värmepumpföretagen har aktivt deltagit i debatten, något ni kunnat läsa om i både Kyla+ Värmepumpar som våra nyhetsbrev. 

Under våren har kommissionens förslag behandlats i två av Europaparlamentets kommittéer – transportkommittén och miljökommittén (kallade TRAN och ENVI på EU-språk) där omröstningar skedde i månadsskiftet maj/juni. Intresset för det nya förslaget till förordning har varit mycket stort, vilket bland annat visat sig i det enorma antalet förslag till tillägg/förändringar som kommit in till de båda omröstningarna (100 stycken till TRAN och hela 400 till ENVI).

Vad det gäller resultaten från omröstningarna i de två kommittéerna kan man generellt säga att TRAN förordar en mer försiktig och återhållsam modell medan ENVI istället önskar mer långtgående åtgärder än det liggande förslaget från kommissionen.
Parallellt med dessa förhandlingar och omröstningar har även diskussioner och förhandlingar skett inom ministerrådet, ledda av ordförandelandet Irland. Dessa har nu från första juli förts över till Litauen som kommer vara ordförandeland under hösten.


Vad händer härnäst?

ENVI som är den starkaste påtryckaren inom Europaparlamentet kommer under hösten inleda förhandlingar med både kommissionen och ministerrådet för att försöka få fram en kompromiss. Litauen har sagt att de önskar komma fram till en gemensam skrivning under sin ordförandetid (dvs före 31/12 2013). Troligt är att man vill kunna presentera ett genomarbetat förslag till nästa klimatkonferens som FN håller i Warszawa i november 2013. Därmed skulle en omröstning kunna ske i Europaparlamentet tidigt 2014.


Så vad tycker parlament och ministerråd?

Nedan finner ni ett smakprov på några av diskussionsområdena som kan komma att få stor påverkan på vår verksamhet.
 

Område

Kommissionen(liggande förslag) ParlamentetENVI Ministerrådet
Utbildning & certifiering Tvingande utbildning Nej Nej
  Certifiering för alternativ Ja Nej
Nedfasning av köldmedium      
Baslinje (startvärde) 2008-2011 2009-2012 2008-2011
Nedfasningstakt   Brantare/snabbare Som föreslaget
Köldmedieskatt Nej Ja ?
Förfyllda system Förbjudas Förbjudas Alternativ med registerhållning av köldmedieflödet inom EU
Serviceförbud      
GWP-gräns 2500 2500 2500
Starttidpunkt 2020 2020 2017
Fyllnadsmängd i ton GWP 5 40 50
OK att återanvända HFC > 2500 Nej Nej Ja

Som synes spretar åsikterna en del samtidigt som huvudlinjen är tydlig. Därför vill vi återigen upprepa det som blivit sagt och skrivit tidigare:

Även om förändringar av förslaget kommer ske är det helt otvetydigt så att HFC-köldmedier kraftigt kommer begränsas inom kort. Framför allt gäller det medier med höga GWP-värden såsom R404A. Står ni därför inför en investering i ny utrustning måste ni ta hänsyn till detta när ni väljer utrustning och systemlösning.

Vi följer givetvis utvecklingen kontinuerligt. Se därför till att regelbundet besöka vår hemsida för att hålla er uppdaterade.