EU_regler_1600x340

EU Parlamentet har röstat

2023-04-05

I slutet av mars röstade EU-parlamentet om sin ståndpunkt till den föreslagna revisionen av F-gasförordningen. Med ett par mindre justeringar gick förslaget igenom och nu väntar nästa instans som ska behandla förslaget. Först därefter kan det bli tal om att förslaget ska bli skarpt och träda i kraft som lag. 

Vägen från förslag till gällande lagstiftning kan tyckas komplex. Det har ju pratats om den nya F-gasförordningen i ett års tid och många undrar säkert vad som hänt sedan dess. Processen för en revision börjar med att EU-kommissionen först tar fram ett förslag till hur F-gasförordning kan tänkas se ut framöver. Bakom detta förslag ligger en massa arbete, så som att utvärdera om nuvarande förordning fungerar som det är tänkt och vad som kan förbättras. Att det skulle ske en översyn av förordningen var känt sedan länge. I den nuvarande F-gasförordningen står det uttryckligen att ” En omfattande översyn bör göras av kommissionen senast vid slutet av 2022, i tid för att anpassa bestämmelserna i den här förordningen med hänsyn till dess genomförande, ny utveckling och internationella åtaganden, och för att vid behov kunna föreslå ytterligare minskningsåtgärder.”

Förslaget behöver alltså ta hänsyn till omvärldsförändringar som har skett. Exempel på stora förändringar som påverkar förutsättningarna för utformningen av F-gasförordningen är att EU har skrivit under Parisavtalet och därmed förbundit sig att arbeta för att den globala temperaturökningen inte ska överstiga 2 grader Celsius. I linje med detta har EU ökat takten i arbetet med att sänka utsläppen i det som kallas den Gröna given (Green Deal) där man bland annat fastslår att EU senast år 2050 ska vara klimatneutralt. I förslaget till revision görs även en omvärldsanalys av vad som är teknisk möjligt idag. 

Kommissionens förslag kom i april 2022 och har nu alltså passerat de första instanserna. Först var det Parlamentets miljöutskott, ENVI, som röstade om förslaget och dess utformning, därefter var det parlamentets tur. Parlamentet röstade igenom förslaget med ett antal förändringar, närmare bestämt 151 stycken. Det som nu kvarstår innan vi vet hur den nya F-gasförordningen faktiskt kommer se ut är slutförhandlingarna mellan kommissionen, parlamentet och ministerrådet, där Sverige under våren är ordförandeland.  Dessa förhandlingar sker i vad som kallas trilogmöten mellan de tre parterna.

Det är många och stora förändringar som är föreslagna i förhållande till den F-gasförordning vi har idag. Däremot bedöms skillnaderna mellan kommissionens förslag och de förändringar som parlamentet föreslår generellt sätt vara relativt små. Den kanske viktigaste punkten är hur mycket nytillverkade f-gaser som föreslås att få säljas i EU de kommande åren, mätt i växthuspåverkan eller koldioxidekvivalenter, vilket visas de i tabellen nedan.  

Parlamentet föreslår att marginellt mer f-gaser mätt i växthuspåverkan ska få säljas under åren 2027-2029. Men i relation till vad nuvarande F-gasförordning tillåter, är det endast en liten justering mot kommissionens förslag.  

Två andra stora förändringar handlar om vad för produkter som tillåts att sättas på marknaden. Kommissionen föreslår att enhetsaggregat från och med år 2025 maximalt skulle få ha ett GWP-värde på 150. Parlamentet å sin sida föreslår att från och med 2026 så ska enhetsaggregat inte få innehålla fluorerade köldmedier alls, oberoende av GWP-värde. Detta skulle innebära att även HFO köldmedier blir förbjudna i dessa applikationer eftersom även dessa räknas in här. 

På liknande vis föreslår kommissionen att små splitaggregat under 12 kW från år 2027 maximalt ska få ha ett GWP-värde på 150 för att få säljas, medan parlamentet föreslår att små splitaggregat från år 2028 inte ska få säljas alls om de innehåller fluorerade köldmedier. 

Dessa och många andra förändringar återfinns alltså i kommissionens förslag på över 100 sidor till ny F-gasförordning och i de justeringar som parlamentet föreslagit. Det finns också en vilja att hinna med trilogförhandlingarna under Sveriges ordförandeskap. Så om allt går väl vet vi med säkerhet hur den europeiska F-gasförordningen kommer se ut innan sommaren. En sak vi dock redan nu kan slå fast, är att stora och snabba förändringar är på väg rörande regleringarna av fluorerade köldmedier.