energylabel1020x340

Energieffektivitetsklass ska visas tillsammans med skala

2017-12-21

Energimärkningsdirektivet 2010/30/EU är ju sedan 4 juli i år ersatt av förordning 2017/1369. Eftersom det är frågan om en förordning har den även varit i effekt från det datumet. I huvudsak påverkar den nya förordningen inte de nuvarande reglerna för energimärkning. Ett undantag kan dock utläsas från Artikel 6(a):

Leverantörer och återförsäljare ska hänvisa till produktens energieffektivitetsklass och den skala av effektivitetsklasser som finns tillgängliga på etiketten i visuella annonser eller tekniskt reklammaterial som rör en viss modell i enlighet med relevant delegerad akt.

Det innebär att både leverantörer och återförsäljare, där de är ålagda att presentera en energieffektivitetsklass i visuella annonser och tekniskt reklammaterial även måste visa den skala av effektivitetsklasser som finns tillgängliga. Detta bekräftas även i ett svar från kommissionen som nedan är översatt från engelska:

Gäller artikel 6(a) i förordningen 2017/1369 med omedelbar verkan för återförsäljare och leverantörer?

Artikel 6(a) specificerar förvisso inte på vilket sätt energieffektivitetsklassen ska refereras till i visuella annonser eller tekniskt reklammaterial. Samtidigt finns det dock inget hinder för återförsäljare och leverantörer att genomföra detta. I artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt framförs att förordningar är bindande i sin helhet och direkt gällande i alla medlemsstater. De blir fullt giltiga bara genom att de publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och från det datum som framgår i förordningen. Därmed, genom deras syfte i rättsliga systemet, är de direkt gällande vilket innebär att de ger individer rättigheter som måste respekteras i nationella domstolsväsenden. Energimärkningsskalan är känd inom de produktgrupper täcks in av de redan antagna delegerade akterna vilket både återförsäljare och leverantörer är väl medvetna om.

Morgan Willis, sektionsansvarig villavärmepumpar hos SKVP kommenterar artikeln:

”Det som krävs i Artikel6(a) är å ena sidan något av en detaljfråga då det inte handlar om några större förändringar för leverantörerna och återförsäljarna. Det kan dock påverka företagen av den anledning att de kan behöva göra mindre justeringar i ett stort antal annonser, publikationer etcetera”

Detta krav gäller därmed och här gällt sedan 4 juli i år. Den europeiska värmepumpföreningen, EHPA, har begärt att få ett förtydligande på vad detta innebär för material som redan är tryckt men något svar har ännu inte inkommit. SKVP kommer att publicera detta förtydligande om och när det väl kommer.