NYHET_kurser geotec_dator_böcker

Elbehörighetsutredningen – SKVP svarar på remissen

2015-05-28

Betänkandet ”Elsäkerhet – en ledningsfråga (SOU 2014:89)” som gäller behörigheten att utföra elektriska installationer har varit på remiss under våren. Som en av remissinstanserna svarade SKVP den 22 maj 2015. Bakgrunden till uppdraget är att ellagstiftningen är föråldrad och behöver ses över. 

För kyl- och värmepumpbranschens del är det framför allt vilken roll yrkesmännen, d v s de som inte har egen behörighet, kommer få i framtiden. Det måste fortsatt finnas möjlighet att utföra enklare elarbeten utan att ha egen behörighet. Vi menar även att det behöver finnas olika elbehörighetsnivåer, beroende på vad man i huvudsak arbetar med. ”Svenska Kyl & Värmepumpföreningen anser att servicearbeten såsom utbyte av kompressorer, pumpar, fläktar eller liknade komponenter ska kunna utföras av en tekniker som har kunskap att elektriskt hantera in- och urkoppling, men framförallt kunskap om hur komponenten ska anslutas i aggregatet för att det ska fungera på ett säkert och energieffektivt sätt. Dessa ingrepp är i vissa fall reglerade i andra lagrum som t ex f-gasförordningen, vilket innebär att en elinstallatör inte kan utföra hela ingreppet eller utbytet. Vi anser att det inte är rimligt och därmed inte troligt att fastighetsägare eller industriägare kommer att acceptera att två olika yrkeskategorier måste skickas ut för liknande ingrepp”. Vi har också påpekat svårigheterna med att få praktik godkänd för att få de begränsade behörigheterna. 

Utredningen innehåller ett förslag att alla företag som utför elinstallationsarbete på någon annans (kunds) anläggning ska ha anmält (registrerat) sig som elinstallationsföretag till elsäkerhetsverket. Det kommer innebära att de allra flesta kyl- och värmepumpinstallatörerna behöver registrera sig. Avsikten är att det ska vara lättare för den som ska anlita någon för elinstallationsarbete att kontrollera om företaget uppfyller de krav som ställs. Det finns inget krav på att företaget måste ha en med behörighet anställd så som det var tidigare, utan kravet är att det ska finnas en med elbehörighet fast knuten till företaget. Det föreslås istället bli krav på egenkontrollprogram inom området. Allt detta anser vi stärker de seriösa företagen i branschen. Vi har i vårt svar påtalat att vi utgår från att inga extra kostnader får påföras företagen som anmäler sig till registret.

Här kan du läsa mer:
Elsäkerhet – en ledningsfråga (SOU 2014:89)
Remisser & Brevsvar

Vid frågor kontakta gärna Johan Landé eller Per Jonasson, kontaktuppgifter kansliet.