Den nya F-gasförordningen – vad tycker SVEP och KVF?

2013-10-29

Vid den nyss genomförda Svenska Kyl & Värmepumpdagen gav Per Jonasson, vd för Kyl & Värmepumpföretagen (KVF) samt tf vd för Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) en presentation över statusen kring den nya F-gasförordningen som snart kan komma att gälla.

Förhandlingarna börjar nu gå in i sitt slutskede där man, om allt går som planerat kan förvänta sig ett beslut under januari månad. Den nya förordningen skulle därefter kunna börja gälla från andra halvan av 2014, alternativt från 1 januari 2015.
Det har på sina håll förekommit synpunkter och påståenden om att en stor oenighet råder mellan SVEP och KVF vad gäller förslaget till F-gasförordning. Per Jonasson tillbakavisade detta kraftigt i sin presentation och kunde istället visa på en mycket stor enighet, vilket kan utläsas i bifogade sammanställning.

Ryktena gäller framförallt frågan om förbud mot förfyllda system. KVFs ståndpunkt är här, och har alltid varit, att huvudfrågan gäller hur man ska säkerställa att installationer av så kallade split-system genomförs av certifierad personal. Något som är fastlagt i gällande F-gasförordning, och som även var lagkrav under köldmediekungörelsens tid. Förbudet mot förfyllda system är här alltså metoden för att säkerställa att allt blir utfört enligt lag, och inget agg mot split-aggregaten i sig. Man har inom KVF också varit tydliga med att om en alternativ lösning kommer fram är man villig att stödja den.

Ett annat missförstånd i den här frågan är att förbudet skulle gälla samtliga aggregat oavsett typ. I kommissionens förslag är man visserligen något otydlig här, men precis som från KVF har även samtliga Europeiska branschorganisationer såsom EPEE och AREA varit mycket tydliga med att detta inte får avse hermetiska aggregat av typen bergvärmepumpar eller vätskekylaggregat. De aggregat som alltså berörs är de där ett manuellt ingrepp i köldmediekretsen måste göras för att kunna driftsätta anläggningen. Allt för att förhindra att hemma-fixare och andra okunniga installerar sitt luft/luft-aggregat.
Att samtliga icke certifierade företag skulle beröras av den nya F-gasförordningen stämmer alltså inte. Det är endast de som gör installationer av splitaggregat som berörs – och de ska redan i dag vara certifierade för att inte bryta mot lagen.

Presentationen från Svenska Kyl- och Värmepumpdagen kan här laddas ner i sin helhet.